01
Maj
Miljøteknologi forårsrunden er nu åben

Fra den 1. maj til den 3. juni kan der søges om tilskud til miljøteknologi under indsatsområde 1, 2 og 4 i tilskudsordningen Miljøteknologi.

Tilskudsordningen Miljøteknologi er en del af det danske landdistriktsprogram, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Formålet med tilskudsordningen er gennem tilskud til investeringer i nye processer og teknologier på jordbrugsbedrifter at reducere miljø- og klimabelastningen fra den primære jordbrugsproduktion.

Indsatsområderne er:

  1. Reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktion og husdyrgødning
  2. Reduktion af pesticidanvendelsen.
  3. Reduktion i tab af næringsstoffer ved fodring, omsætning af foderstoffer og brug af husdyrgødning m.v.
  4. Reduktion af energiforbruget respektive reduktion af vand-, næringsstof- og pesticidforbruget i gartnerisektoren.
  5. Staldindsats

Du skal derfor allerede på ansøgningstidspunktet sandsynliggøre, at en teknologi har en vis minimumseffekt for at kunne opnå tilskud. Som udgangspunkt er minimumseffekten fastsat til 10 pct. for alle indsatsområderne.

Du kan få tilskud til 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter til investeringer under indsatsområde 1, 2 og 4 i foråret 2014. Projektets samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre 300.000 kr., dog 100.000 kr. for investeringer vedrørende reduktion af pesticidanvendelsen.

Indsatsområder

 

I efterårsrunden 2014 kan man søge på de to andre indsatsområder – indsatsområde 3 og 5. Det er primært kvæg- og svinebedrifter, som ikke vil være prioriteret til staldinvesteringer i foråret, men som kan søge om tilskud ved efterårets ansøgningsrunde, som planlægges åbnet 1. august. Efterårets runde bliver på i alt 195 mio. kr. ud af den i alt 255 mio. kr. store pulje.

Hvis du har spørgsmål eller vil have udarbejdet en ansøgning kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen.