19
Nov
Miljøministeren vil gøre det sværere at klage

Af adm. direktør Nils Rasmussen og direktør Christian H. Vesterager

Miljøminister Ida Auken vil nu gøre det sværere at klage i miljøsager, der knytter sig til næste generation af vandplaner. Det er uanstændigt og i strid med den såkaldte Aarhus-konvention. Allerede for tre år siden gjorde Patriotisk Selskab opmærksom på, at Aarhus-konventionens principper var sat ud af spil.

Da en supplerende høring om vandplanerne tilbage i december 2011 blev fastsat med en høringsfrist på kun fem arbejdsdage, påpegede Patriotisk Selskab, at den korte høringsfrist var i strid med den såkaldte Århus-konvention, der skal sikre offentligheden adgang til oplysninger om lokale, nationale og internationale miljøsager og sikre medvirken i beslutningsprocesser.

Vi fik medhold og kunne kun bifalde, da Natur- og Miljøklagenævnet sidste år ophævede de 23 vandplaner – netop med den begrundelse, at høringsfristen ikke havde været overholdt.

Uanstændigt
Nu vil miljøministeren så forsøge at begrænse borgernes muligheder for at klage i miljøsager – denne gang ad lovgivningens vej. Klageadgangen ændres, så der ikke kan klages over, hvordan vandområdeplanen er blevet til, eller hvilke mål der politisk er vedtaget.

Det er helt uanstændigt, at lovgiverne på denne måde ønsker at indskrænke borgernes mulighed for at blive hørt i væsentlige dele af fremtidens vandmiljøplanlægning i Danmark. Det er ikke værdigt i et demokrati som det danske, ej heller selv om der i lovforslaget fremlægges et alternativ til de offentlige høringer, nemlig de såkaldte vandråd. I vores optik kan sådanne råd aldrig blive et reelt alternativ til offentlige høringer af borgere i hørringsprocesser, og vi er skeptiske overfor, om sammensætningen af disse vandråd er repræsentative for den offentlige mening.

Første gang vandplanerne blev fremlagt, kom der mere end 4.000 høringssvar, der primært drejede sig om forkert klassifikation af vandløb. Antallet af høringssvar siger noget om kompleksiteten og frustrationerne over vandplanerne, og samme frustrationer gør sig desværre også gældende i forhold til de ”reviderede” vandplaner, som Miljøministeriet offentliggjorde i efteråret 2013.

Ingen konsekvensvurdering
Desværre havde miljøministeren ikke brugt tænkepausen til at begynde helt forfra og udarbejde fornuftige danske vandplaner. Tværtimod er de reviderede vandplaner skåret over næsten samme læst – og igen er planerne uden en klar konsekvensvurdering. Til gengæld er konsekvensberegningen nu blevet lagt hos kommunerne. Vi stiller os meget tvivlende overfor, om kommunerne har tilstrækkelig ekspertise og ressourcer til at løfte den opgave, som har skullet udføres de seneste 13 år, og som ingen har magtet. Og vi undres over, hvordan og hvorfor der i samtlige 98 kommuner skal oparbejdes en specialviden om den komplicerede vandløbsindsats.

Til gengæld ser vi frem til den forenkling af reglerne, som miljøministeren har lagt op til, og til de fremlagte forslag, der skal gøre vandplanerne mindre bureaukratiske at arbejde med for både kommunerne og staten. Lovforslaget skal danne den juridiske ramme for arbejdet med vandplanerne fra 2015 og frem. Forslaget skal førstebehandles den 22. november.

For yderligere oplysninger om vandplaner – kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg