04
Jan
Nedsættelse af bo- og gaveafgift: Lovforslag i høring

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring vedrørende nedsættelse af bo- og gaveafgiften samt stramning af successionsreglerne. Lovforslaget er et resultat af aftalen om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte indgået ved finanslovsaftalen i efteråret 2015.

Forslaget indebærer, at bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem gradvist nedsættes, hvilket vil sikre en markant forbedring af vilkårene ved generationsskifter.

Nedsættelsen indfases gradvist over de kommende 5 år:

 Afgiftsnedsættelse        2016        2017        2018        2019        2020
 Bo- og gaveafgiftssats (%)  13 13   7  6  5

 

Af forslaget fremgår det desuden, at regeringen frem mod 2025 vil fjerne bo- og gaveafgiften helt.

Lovforslaget indeholder følgende betingelser, som skal være opfyldt, før den nedsatte bo- og gaveafgift kan anvendes:

  • Overdragelse af den familieejede virksomhed skal ske til den nære familie, dvs. den kreds, hvortil der i dag betales 15 % i bo- og gaveafgift (fx børn). Er overdrageren barnløs, lempes kravet, og nedsættelsen omfatter i så fald også overdragelse til søskende og søskendes børn.
  • For at sikre at nedsættelsen af afgiften forbeholdes overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder, baseres afgiftsnedsættelsen på successionsreglerne i skattelovgivningen, der skal være opfyldt. Der stilles dog ikke krav om, at successionsreglerne faktisk vælges.
  • Overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen, og erhververen skal opretholde ejerskabet i mindst 3 år.
  • Overdrageren skal forud for overdragelsen have deltaget aktivt i virksomheden. Lovforslaget giver kun i begrænset omfang en uddybning af, hvad dette betyder, men i andre sammenhænge anses ”aktiv deltagelse” for at udgøre mindst 50 timer pr. måned.
  • Fristen for behandling af gaveanmeldelser præciseres, så den faktiske sagsbehandlingstid hos SKAT maksimalt kan udgøre 6 måneder.

 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det endvidere, at det i den Juridiske Vejledning vil blive tydeliggjort, at det er SKAT, som skal godtgøre, at en værdi opgjort efter værdiansættelsescirkulærerne ikke giver et retvisende udtryk for handelsværdien.

Hvornår træder den nye lov i kraft?
Det foreslås, at nedsættelsen af bo- og gaveafgiften tillægges virkning fra den 1. januar 2016, mens de øvrige elementer i lovforslaget, herunder justeringen af succesionsreglerne, foreslås tillagt virkning fra den 1. april 2017. Eftersom nedsættelsen af bo- og gaveafgiften foreslås tillagt virkning med tilbagevirkende kraft, kan der blive tale om genoptagelse af afgiftsberegninger foretaget efter de tidligere regler.

Lovforslaget er endnu ikke fremsat, men alene sendt i høring med høringsfrist den 13. januar 2017. Der vil derfor kunne komme ændringer til ovenstående under lovgivningsprocessen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.