10
Mar
Nu afskrives der på dine udlejningsboliger

Af konsulent Eva Damgaard Knudsen

I årsrapporten for år 2014 og fremadrettet, vil der som noget nyt blive afskrevet på udlejningsboliger. Ændringen skyldes, at årsrapporten skal afspejle den værdiforringelse, ejendommene undergår over tid.

Fordelen ved den ændrede regnskabspraksis er, at den regnskabsmæssige indtjening på udlejningsboligerne vil fremgå mere korrekt af årsrapporten, idet forbedringer på boligen vil blive aktiveret og afskrevet. Du vil herved kunne se påvirkningen af resultatet over boligens brugstid og ikke – som nu – i det år hvor forbedringen er udført.

I 2014 vil du, hvis du ikke har foretaget forbedringer på dine udlejningsboliger, dog opleve en negativ resultatpåvirkning.

Ændringen i regnskabspraksis gennemføres, fordi det er god regnskabspraksis at afskrive på bygninger, herunder også på udlejningsboliger, da alle bygningssæt undergår en forringelse over tid.

Afskrivningen sker lineært, og levetiderne vurderes individuelt. Et nyt hus har en maksimal levetid på 80 år, skønner vi.

Det anbefales, at der ikke foretages opskrivninger på udlejningshuse, men væsentlige forbedringer aktiveres selvfølgelig og afskrives over boligens brugstid. Løbende vedligehold og reparationer resultatføres som hidtil.

Drift af hovedbygninger og stuehuse til dit eget brug indgår ikke i resultatopgørelsen og afskrives fortsat ikke.

Princip for værdiansættelse af jord og øvrige fast ejendom i årsrapporten
Jord og grunde indregnes til kostpris og værdiansættes efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdierne på landbrugsjord er handelsværdien i det lokale område og kan, ved mangel af dokumentation fra konkrete handler, aktuel mæglervurdering eller lignende, tage udgangspunkt i Finanstilsynets seneste værdiansættelser.

Driftsbygninger og inventar indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der opskrives som hovedregel ikke på bygninger og inventar.