26
Mar
Nu skal ejerskab til danske aktier og anparter registreres

Af seniorkonsulent Christian Damsgaard

Som noget nyt har man som dansk ikke-børsnoteret aktie- eller anpartsselskab fremover pligt til at registrere ejere og ejerandele i ”Det Offentlige Ejerregister” hos Erhvervsstyrelsen. Det gælder også partner- og iværksætterselskaber. Ligeså skal ændringer i ejerandele jævnligt registreres.

Overholder man ikke registreringspligten, vil det give bøde, men det vil ikke i sig selv føre til, at overdragelsen er ugyldig. Hvis der imidlertid opstår tvivl, om hvorvidt en overdragelse har fundet sted, vil manglende eller ikke-rettidig registrering muligvis være udslagsgivende.

Deadlines for registrering
Selskaber stiftet inden den 15. december 2014 skal registrere ejere og ejerandele i ”Det Offentlige Ejerregister” senest den 14. juni 2015. Selskaber stiftet den 15. december 2014 eller senere skal registrere ejere og ejerandele i samme register senest 14 dage efter selskabets stiftelse.

Ejere, som fra den 15. december 2014 ejer 5 % eller mere af selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder, skal registreres, uanset om de er fysiske personer eller selskaber, og uanset om de er hjemhørende i Danmark eller i udlandet.

Hvordan håndterer man ændringer i ejerandele?
Løbende ændringer i selskabets ejerandele skal registreres senest 14 dage efter, at ejerandelen når grænser på 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33,3 %, 50 %, 66,7 %, 90 % og 100 %, idet ejerskabet skal angives i intervaller.

Ejerskab til ihændehaveraktier skal registreres uanset ejerandel. Ligeledes skal panthavere registreres, hvis de råder over stemmeretten og har til hensigt at udnytte den.

Registreringspligten påhviler selskabet, når der er tale om ikke-ihændehaveraktier. Når der er tale om ihændehaveraktier, påhviler registreringspligten ejeren af aktierne.

Husk også ejerbogen
Samtidig med at man som selskab opfylder de nye regler om registreringspligt, skal man fortsat ajourføre sin ejerbog efter de hidtil gældende regler. Ejerbogen er ikke det samme som ”Det Offentlige Ejerregister”.

Her kan du se Erhvervsstyrelsens digitale ejerbog, som frit kan anvendes.

Det er dog frivilligt, om man vil gøre brug af digital registrering, eller om man vil fortsætte med sin sædvanlige ejerbog, som fx kan være et Word-dokument eller en notesbog.

I tvivl om registreringspligten?
De mere detaljerede regler om registreringspligten fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister.

Har du spørgsmål omkring de påkrævede indberetninger? Så er du velkommen til at kontakte din daglige revisor.