18
Dec
Ny anmeldeordning

Af miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann

Den 1. december 2012 blev antallet af spor i anmeldeordningen udvidet. Udvidelsen betyder, at mindre ændringer af bygning og dyrehold nu blot kan anmeldes til kommunen – uden at skulle igennem en fuld miljøgodkendelse. Nedenfor en gennemgang af ændringerne

Fra konventionel til økologi (§19 k)
Med udvidelsen af anmelderordningen bliver det muligt at omlægge fra konventionel til økologisk svinehold.

Halveres antallet af dyreenheder i forhold til oprindelig tilladelse, er det ikke nødvendigt at overholde en række skrappe afstandskrav til visse naturtyper. Det forventes endvidere, at traditionelle slagtesvinestalde kan tilpasses reglerne svarende til en verandastald, som overholder økologireglerne. Er der på bedriften arealer i fosforklasse 1-3, er der en række begrænsninger for, hvordan husdyrgødningen må udbringes, bl.a. at der skal være et udbringningsareal svarende til 0,6 dyreenheder pr. ha pr. planperiode.

Anmeldeordningen giver også mulighed for at anvende mobile hytter i produktionen, hvis en række betingelser for udformning og placering er opfyldt.

Test af miljøteknologi ((§ 19h)
Med udvidelsen af anmelderordningen bliver det nemmere at teste ny miljøteknologi i fuldskala, uden først at skal have opnået en miljøgodkendelse.

Afprøvning af de nye teknologier kan ske bl.a. under forudsætning af, at der ikke sker en produktionsudvidelse eller øget forurening, og at der kun sker mindre bygningsmæssige ændringer. Muligheden for afprøvning via anmeldeordningen begrænses til tre år. Byggeri, der er etableret i forbindelse med anvendelse af ordningen, vil kunne bevares, når forsøget er afsluttet, hvis byggeriet enten opfylder en række betingelser, eller der søges om miljøgodkendelse senest tre måneder efter, at afprøvningen er ophørt.

Afgræsning af naturarealer (§§ 19i og 19j)
Med udvidelsen af anmelderordningen bliver der fremover to anmeldespor. Det ene spor omhandler etablering af dyrehold, der er opstaldet inde en del af året. Her må der fra 1. oktober til 30. april maksimalt være en gødningsproduktion svarende til 15 dyreenheder. Det andet spor er rettet mod dyrehold, der går ude hele året. Her tillades etablering af dyrehold svarende til 250 dyreenheder.

Ordningerne omfatter kun bestemte dyretyper, nemlig:

  • Ammekøer med tilhørende opdræt og tyrekalve samt tyre og stude
  • Okser
  • Får
  • Geder
  • Heste

 

Forskellige anlæg (§19)
Med udvidelsen af anmelderordningen åbnes der mulighed for at anmelde etablering af foderlagre og malkestalde under anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19. Det er i dag kun muligt at anmelde opsætning af kornsiloer.

Skift mellem dyretyper (§ 19 d) Med udvidelsen af anmelderordningen sker der ingen ændringer vedr. skift mellem dyretyper, men det præciseres, at ordningen ikke kan anvendes, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. § 12, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bestemmelsen indsættes af hensyn til overholdelsen af IE-direktivet.

Justering af ”fulde stalde” (§ 19f)
Den nuværende ordning for fulde stalde omfatter alene tilladelser givet før 1. januar 2007. Der kan anmeldes en udvidelse svarende til ca. 10 % af produktionen. Det forudsættes, at man kan overholde de beskrevne regler. Ordningen udløber egentlig 31/12 2012, men er forlænget til udgangen af 2014. Samtidig er der en større fleksibilitet i håndtering af krav til arealer i fosforklasse 2 og 3. Denne ordning omfatter kun slagtesvin større end 25 kg.

Indsendte anmeldelser modtaget af kommunalbestyrelsen før den 31. december 2012, behandles efter de hidtil gældende regler.

Ny ”Fulde stalde 2” (§ 19g)
Samtidig kommer en ny og mere generel ordning ”fulde stalde 2” for tilladelser givet efter 1. januar 2007.

Siden grundlaget for beregning af én dyreenhed senest blev justeret i 2009, er udskillelsen af kvælstof faldet 8-10 % i både smågrise- og slagtesvineholdet. Det er muligt at udvide både smågrise- og slagtesvinehold, hvis udskillelsen af kvælstof og fosfor ikke overstiger den oprindelige godkendelse. Der er dog samtidig krav om, at der maksimalt kan justeres svarende til faldet i kvælstof fra normtallene fra 2008/09 til ansøgningsåret.

Ved anvendelse af de nyeste normtal fra 2012/13 som ansøgningsgrundlag er det muligt at udvide produktionen med op til 8-10 %, hvis den oprindelige miljøgodkendelse er fra perioden 2007-2009.

Der kan accepteres øget udskillelse af fosfor, når BAT kravet for fosfor er overholdt inklusiv overholdelse af en række begrænsninger på udbringning af husdyrgødning på arealer i fosforklasse 1-3. Ordningen udløber med udgangen af 2017.

For yderligere oplysninger – kontakt miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann