17
Sep
Ny beregning af dyreenheder

Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen og miljøkonsulent Tine Zimmermann

Den 1. august 2014 trådte den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i kraft, hvilket betyder, at dyrenhederne er blevet ændret. Fordelene for landbruget ved de nye dyreenheder er, at harmonikravet er reduceret i forhold til tidligere. Det er ikke muligt at udnytte ændringen til at få flere dyr i stalden, uden at der søges om en tillægsgodkendelse eller godkendelse.

Nye dyreenheder
nye dyreenheder

Beregningseksempel
En slagtesvinsproducent med en årsproduktion på 12.000 slagtesvin, 32 – 107 kg svarede tidligere til 333,3 dyreenheder. Efter ændringerne svarer denne produktion til 307,7 dyreenheder. Altså en reduktion på 25,6 dyreenheder.

Hidtil har den pågældende produktion krævet et udspredningsareal på 238,07 ha, hvorimod der nu kun kræves et areal på 219,79 ha. De nye dyrenheder giver altså en arealreduktion på 18,28 ha.

Det vil især være bedrifter med forpagtninger og gylleaftaler, der vil komme til at nyde godt af ændringen, da de fremover skal bruge mindre jord til udbringning af deres husdyrgødning. De kan dermed reducere de økonomiske udgifter, der kan være forbundet med forpagtninger og/eller gylleaftaler.

Ikke et tag selv bord
Ændringerne i dyreenhederne giver ikke umiddelbart mulighed for et øget dyrehold. De nuværende miljøgodkendelser er nemlig bundet op på antal dyr, og en hvilken som helst ændring af dyreholdet er godkendelsespligtigt.

I forhold til kravene for BAT fosfor stilles svinebesætninger ringere med de nye dyreenheder, da BAT kravene udregnes pr. dyrenhed og ikke pr. dyr. Med færre dyrenheder vil BAT-niveauet for fosfor blive lavere og dermed være svære at overholde. BAT kravene for fosfor kan på nuværende tidspunkt kun overholdes ved hjælp af foderkorrektion. I en konkret beregning for slagtesvin har det betydet, at fosfor i foderet skal reduceres fra 0,1 g P pr. fe. til 0,3 g P pr. fe. Den nuværende norm for fosfor er 4,8 g P pr. fe., så foderkorrektionen vil betyde, at fosfor i foderet skal reduceres til maks. 4,5 g P pr. fe.

Hvis du ønsker et overblik over, hvad de nye dyreenheder betyder for din bedrift, eller går du med tanker om udvidelse eller ændring af din produktion, så kontakt Mette Skjold Sørensen eller Tine Zimmermann.