08
Dec
Er den nye husdyrregulering en fordel for dig?

I august trådte den nye miljøregulering i kraft – men hvad betyder det egentlig for dig? Læs med her.

Fra dyreenheder til kvadratmeter
I forbindelse med den nye husdyrregulering er begrebet ”dyreenheder” blevet afskaffet, og dit husdyrbrug godkendes nu på baggrund af kvadratmeter produktionsareal, dyretype og gulvsystem. I mange henseender er det nye godkendelsessystem mere fleksibelt, da det ikke er antallet af dyrenheder eller vægtgrænserne, der er styrende for, hvor mange dyr der årligt kan produceres. Det er nu muligt at producere det antal dyr, som staldforholdene tillader, og i det vægtinterval, man ønsker. Dertil kommer, at der er mulighed for at få en godkendelse til en flex-produktion, hvor der kan veksles mellem fx smågrise og slagtesvin, alt efter hvilken dyretype der efterspørges. Den nye husdyrregulering giver altså en række fordele.

At det nu er produktionsarealet, der danner grundlag for godkendelsen/tilladelsen, kan dog i enkelte tilfælde betyde, at emissionerne fra stalden med den nye husdyrregulering er større end tidligere beregnet. For nogen kan det derfor være nødvendigt at investere i ammoniak- eller lugtreducerende teknologi for at få en godkendelse/tilladelse efter den nye husdyrregulering. Det vil ofte gælde de ejendomme, som har mere end de gældende kvadratmeter pr. dyr, ligger tæt på nabo, samlet bebyggelse eller byzone, et udpeget Natura 2000-område eller anden sårbar natur.

Skal dit husdyrbrug overhovedet godkendes?
Efter den nye lovgivning skal dit husdyrbrug have en § 16a-miljøgodkendelse, hvis det har en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3 N pr. år, eller hvis det har:

• flere end 750 stipladser til søer
• flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
• flere end 40.000 stipladser til fjerkræ

 
Hvis dit husdyrbrug derimod har en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH3-N pr. år og et produktionsareal på 100 m2 og derover, kan du nøjes med en § 16b-miljøtilladelse.

Produktionsarealer under 100 m2 skal som udgangspunkt ikke længere hverken godkendes eller have en tilladelse. Du skal blot anmelde din produktion til kommunen.

Arealer og anlæg adskilt
Tidligere var miljøreguleringen af arealer og anlæg sammenhængende, men efter den 1. august 2017 er de tidligere opsatte vilkår i de eksisterende miljøgodkendelser og i § 16-miljøgodkendelserne bortfaldet. Arealerne reguleres nu efter den generelle regulering. Det betyder også, at hvis du tidligere ikke har kunnet bruge anmelderordningen ”fulde stalde” grundet udbringningsarealer i fosforfølsomt opland, så kan du måske benytte ordningen nu.

Skal du få konverteret din gamle miljøgodkendelse til en ny?
Hvis du kan svare ja til nedenstående punkter, vil det i mange tilfælde være en fordel for dig at få konverteret din miljøgodkendelse efter den gamle ordning til en ny:

• Din bedrift ligger i god afstand til naboer og natur
• Du har brug for fleksibilitet i vægtgrænser eller ser muligheder i at kunne skifte mellem dyretyper
• Effektiviteten på din bedrift øges løbende

 
De nye regler kan være en udfordring for dig, hvis din bedrift ligger tæt på nabo, samlet bebyggelse eller byzone, et udpeget Natura 2000-område eller anden sårbar natur. Her kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at investere i teknologi.

Har du spørgsmål? Så kontakt teamleder Tine Zimmermann.