25
Apr
Nye Natura 2000-planer

Den 20. april offentliggjorde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) de næste natur-planer, også kaldet 2. generations naturplaner, for landets 252 Natura 2000-områder.

Planerne skal være med til at sikre, at Danmark lever op til EU´s fuglebeskyttelses- og habitatdi-rektiv. Med planerne er der afsat 300 mio. kr. om året til pleje og beskyttelse af særligt værdifulde naturtyper og truede dyre- og planterarter. Således er der for planperioden 2016-2021 afsat i alt 1,8 mia. kr., hvoraf ca. 1,5 mia. kr. kommer fra EU’ Landdistriktsprogram, ca. 60 mio. kr. fra EU LIFE-medfinansiering, mens de resterende penge kommer fra kommunal medfinansiering.

Fokus på landmanden som naturforvalter
Som noget nyt sættes der i planerne fokus på landmanden som naturforvalter igennem en række nye og konkrete tiltag. Hos Patriotisk Selskab bifalder vi, at Naturstyrelsen nu har anerkendt, at der er behov for en langt større inddragelse af lodsejere, for at de ambitiøse mål kan nås. Netop inddragelse af lodsejere er noget af det, som vi har kæmpet for via høringssvar, dialog og konkrete klagesager.