20
Apr
Nye tilskudsmuligheder til din bedrift

Af specialkonsulent Rikke Sønder

NaturErhvervstyrelsen har i foråret 2015 åbnet for flere tilskudsordninger under det nye landdistriktsprogram, hvor du kan søge om tilskud til investeringer på din bedrift. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige muligheder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rikke Sønder.

Udover ordningerne, som NaturErhvervstyrelsen udbyder, er det for mange bedrifter forsat relevant at sælge deres energibesparelser.

Fælles for ordningerne i det nye program er:

 • Krav om dokumentation for fuld finansiering af projekterne skal vedlægges ansøgningerne
 • Ansøgningerne tildeles point, hvor de ansøgninger med højeste score, prioriteres
 • Der er fokus på det enkelte projekts effekt
 • Legalitetskontrollen af ansøgningsmaterialet er skærpet

 

Farestalde – ansøgningsfrist 19. maj 2015

Under denne ordning gives der tilskud til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde. I 2015 er det muligt at søge:

 • 40 % tilskud til ombygning af eksisterende bygninger til farestalde
 • 40 % tilskud til etablering af nye farestalde med løsdrift

 

Betingelser for tilskud

 • Tilskuddet kan søges af ejere eller forpagtere af en jordbrugsbedrift
 • Investeringen, der søges til, skal udgøre mindst 300.000 kr. og maks. 10 mio. Pesticid, LED og ventilation er dog undtaget – her er grænsen 100.000 kr.
 • Der kan maksimalt gives 7.000 kr. i tilskud pr. faresti
 • Ansøgningerne prioriteres efter point, kun ansøgninger med min. 8 point kommer i betragtning
  o Størrelsen på faresti = 0-5 point
  o Godkendt finansieringsplan = 8 point
  o Godkendt byggetilladelse = 1 point
  o Godkendt miljøgodkendelse = 1 point
 • Der ydes ikke tilskud til investeringer, der allerede er gennemført
 • Der kan kun søges tilskud til investering i nyt udstyr og materiel

 

For projekter vedrørende løsdrift i farestalde gælder, at der er fastsat priser på alle investeringer, der kan søges til.

Særlige forhold: For nybyggerier kan der ydes tilskud til råbygningen. Her er den faste pris opgjort til 17.400 kr. pr. faresti. For ombygninger kan der søges tilskud til fjernelse af gammelt inventar og elinstallationer samt tilretning af gulvprofil og gyllekanaler. Her er den faste pris opgjort til 1.600 kr. pr. sti.

For både nybyg og ombygninger kan der søges inventar opgjort til maksimalt 16.100 kr. pr. faresti. I inventaropgørelsen kan der kan søges til/indgår følgende investeringer:

 

 • Spaltegulv
 • Fast gulv/gulvvarme
 • Stiadskillelse
 • krybber
 • Huler
 • Ventilation
 • Foderanlæg
 • VVS og El

 

Bemærk, at det er muligt at sælge energibesparelserne på flere af de investeringer, der kan ydes tilskud til, uden at det modregnes i tilskudsgrundlaget.

 

Modernisering af kvægstalde – ansøgningsfrist 26. maj 2015

Under denne ordning gives der støtte til modernisering af kvægstalde, så kravene i loven om hold af kvæg kan implementeres. Under ordningen er det muligt at søge:

 • 20 % i tilskud til investeringer i tilbygninger samt i nye stalde til malkekvæg og slagtekalve
 • 40 % i tilskud til renovering af eksisterende stalde til malkekvæg og slagtekalve

 

Betingelser for tilskud

 • Tilskuddet kan søges af ejere eller forpagtere af en jordbrugsproduktion
 • Investeringen, der søges til, skal udgøre mindst 300.000 kr. og maks. 25. mio. ved nybyg og tilbyg og 12,5 mio. ved renovering
 • Ansøgningerne prioriteres efter point, kun ansøgninger med min. 3 point kommer i betragtning
  o Dokumentation for at projektet er fuldt finansieret = 3 point
  o Godkendt byggetilladelse = 1 point
  o Godkendt miljøgodkendelse = 1 point
 • Der ydes ikke tilskud til investeringer, der allerede er gennemført
 • Der kan kun søges tilskud til investering i nyt udstyr og materiel

 

For projekter vedrørende nybyg og tilbygninger kan der søges til:

 • Basisstald – fx sengebåse, ekstra kvadratmeter og fællesbehandlingsfaciliteter
 • Lovtilkøb, som ikke indgår i basisstald – fx kobørster, sygdomsovervågning og drivbom på opsamlingsplads
 • Miljø- og dyrevelfærdskøb – fx forsuringsanlæg, ensilagesiloer, gyllebeholder og luftrensning
 • Malkning og mælkeopbevaring – fx malkerobot, malkekarrusel, mælkekøling og malkeplads

 

For projekter vedrørende nybyg og tilbygninger gælder, at der er fastsat priser på alle investeringer, der kan søges til.

 

For renoveringsprojekter kan der søges til:

 • Basisstald – fx sengebåse, ekstra kvadratmeter og fælles behandlingsfaciliteter
 • Lovtilkøb, som ikke indgår i basisstald – fx kobørster, robotskraber, gummibelægning, belysning

 

For renoveringsprojekter skal der indhentes to tilbud fra uafhængige leverandører.

Bemærk, at det er muligt at sælge energibesparelserne på flere af de investeringer, der kan ydes tilskud til, uden at det modregnes i tilskudsgrundlaget.

 

Miljøteknologi: ”Gartnere og Fjerkræ” – ansøgningsfrist 26. maj 2015

Under denne ordning gives der støtte til fjerkræsproducenter og gartnerier. I 2015 er det muligt at søge:

 • 40 % i tilskud til reduktion af lugtgener og emission af klimagasser og ammoniak fra fjerkræsproduktion
 • 40 % i tilskud til reduktion af energi-, næringsstof- eller pesticidforbruget i gartnerisektoren

 

Betingelser for tilskud

 • Tilskuddet kan søges af ejere eller forpagtere af en jordbrugsbedrift
 • Investeringen, der søges til, skal udgøre mindst 300.000 kr. Pesticid, LED og ventilation er dog undtaget – her er grænsen 100.000 kr.
 • Ansøgningerne prioriteres efter point, kun ansøgninger inden for de fastsatte pointgrænser er tilskudsberettiget
 • Der ydes ikke tilskud til investeringer, der allerede er gennemført
 • Der kan kun søges tilskud til investering i nyt udstyr og materiel

 

For projekter vedrørende fjerkræsproduktion kan der søges til:

 • Varmevekslere
 • LED-lys
 • Ventilation
 • Kønsopdelt fodring
 • Etagesystem med gødningsbånd
 • luftvaskere

 

For projekter, der vedrører gartnerisektoren, kan der fx søges til:

 • Gardinanlæg
 • LED-belysning
 • Tørreanlæg
 • Varmepumper
 • Styring af gødning
 • Båndsprøjtning
 • Sensorafblænding af dyser på tågesprøjter

 

For begge indsatsområder gælder det, at der skal indhentes to tilbud fra uafhængige leverandører.

Bemærk, at det er muligt at sælge energibesparelserne på flere af de investeringer, der kan ydes tilskud til, uden at det modregnes i tilskudsgrundlaget.

 

Hegnings- og rydningstilskud til Natura 2000 arealer – ansøgningsfrist 2. juni 2015

Under denne ordning gives der tilskud til hegning og rydning af særligt udpegede græs- og naturarealer inden for Natura 2000-områder. I 2015 er det muligt at søge:

 • 100 % tilskud til hegn, drikkevandsforsyning, fangfold og elforsyning
 • 100 % tilskud til rydning

 

Betingelser for tilskud

 • Ved tilsagn er der 1 år til at gennemføre projektet
 • Investeringen, der søges til, beregnes på bagrund af faste priser
 • Projektet skal opretholdes i 5 år
 • Projektområdet skal i de 5 år være udlagt til græs eller naturareal
 • Der kan kun søges tilskud til investering i nyt udstyr og materiel

 

Særlige betingelser for projekter vedrørende hegning

 • Ansøgninger til hegning skal min. omfatte enten hegn eller drikkevandsforsyning
 • Min. 50 % af arealet skal være udpeget til særlige Natura 2000-område til pleje
 • Projektområdet må ikke være skov eller arealer beliggende i skov, herunder brandbælter

 

Særlige betingelser for projekter vedrørende rydning

 • Der ydes tilskud til arealer, der er tilgroet med træer og buske, og til arealer med hældning på mere end 20 %
 • Min. 50 % af arealet skal være udpeget til Natura 2000-areal til rydning
 • Rydningen skal gennemføres i perioden 15. juli til og med 31. marts
 • Det sidste halve år af perioden, hvor projektet skal opretholdes, må genvækst fra ryddede buske og træer ikke være mere end 1 år gamle. Dvs., ansøger skal sikre eventuel genrydning af arealet efter 4 år uden tilskudsmulighed.

 

Såfremt der modtages flere ansøgninger, end der er midler til, prioriteres ansøgningerne efter HNV-værdien på projektarealet.

Hegningstilskud til bedrifter med randzoner – ansøgningsfrist 16. juni 2015

Under denne ordning gives der tilskud til hegning af græsningsarealer. I 2015 er det muligt at søge:

 • 100 % tilskud til hegn
 • 100 % tilskud til drikkevandsforsyning
 • 100 % tilskud til fangfold
 • 100 % tilskud til elforsyning

 

Ansøgningen skal dog mindst omfatte etablering af hegn eller drikkevandsforsyning.

Betingelser for tilskud

 • Tilskuddet kan søges af ejere eller forpagtere af randzoner, som har indberettet randzoner i Fælleskemaet 2015
 • Investeringen, der søges til, beregnes på bagrund af faste priser
 • Projektet skal opretholdes i 5 år
 • Projektområdet skal i de 5 år være udlagt til græs eller naturareal
 • Der kan kun søges tilskud til investering i nyt udstyr og materiel

 

Såfremt der modtages flere ansøgninger, end der er midler til, prioriteres ansøgningerne efter HNV-værdien på projektarealet.