12
Jun
Nyt lovforslag om indgreb i virksomhedsordningen

Af seniorkonsulent Palle Offersen

Nyt lovforslag skal sikre, at selvstændige erhvervsdrivende ikke kan udnytte virksomhedsskatteordningen utilsigtet, lovforslaget vil få virkning fra fremsættelsestidspunktet.

Skatteministeren har i går (den 11. juni 2014) fremsat lovforslag mod misbrug af virksomhedsordningen. Med lovændringerne sikres det, at selvstændige ikke kan anvende lavt beskattede midler til at finansiere privatforbrug og afdrage på privat gæld, uden at midlerne beskattes som personlig indkomst. Der ændres ikke på det grundlæggende i virksomhedsskatteordningens regler. Lovforslaget forventes vedtaget i indeværende folketingsår.

Virksomhedsordningen har til hensigt at sikre, at selvstændige opnår fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renteudgifter, at de har mulighed for at foretage en udjævning af svingende indkomster, og at selvstændige har mulighed for at spare op til en lav foreløbig skat med henblik på konsolidering af virksomheden.

Regeringen er blevet opmærksom på, at nogle selvstændige erhvervsdrivende bruger virksomhedsordningen i strid med ordningens formål, hvor skattebetalingen minimeres, så man kan finansiere privatforbrug med midler, så der reelt kun er betalt skat svarende til virksomhedsskatten på 24,5 %. Dette anser regeringen for ikke at være i overensstemmelse med lovens hensigt, hvilket er baggrunden for lovindgrebet.

En del af lovens selvregulerende mekanisme er rentekorrektionen. Rentekorrektionen skal sikre, at der ikke er fordele ved at placere privat gæld i virksomhedsordningen. Men i dag er reglen ikke effektiv nok og skal også justeres. Rentekorrektionen var i 2013 på 2 %.

Der foreslås følgende ændringer:

  • Rentekorrektionen forhøjes effektivt med 3 procentpoint med henblik på at eliminere den skattemæssige besparelse, som selvstændige kan opnå ved at placere private renteudgifter i virksomhedsordningen.
  • Selvstændige kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv.
  • Hvis aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, fremover stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses et tilsvarende beløb for hævet af den selvstændige.
  • For selvstændige, der ved lovforslagets fremsættelse anvender virksomhedsordningen, og som allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, eller har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare op i ordningen. Det gælder dog kun, hvis summen af den nominelle værdi af den negative indskudskonto og en evt. sikkerhedsstillelse overstiger 100.000 kr.

 

Der er endnu tale om et lovforslag, og det er endnu ikke vedtaget, men det forventes vedtaget inden sommerferien. Loven vil være gældende allerede fra den 11. juni 2014. Ændringen af rentekorrektionssatsen er dog først gældende fra 2015.

Da der er tale om en helt ny lov, kender vi ikke på nuværende tidspunkt alle detaljer, men det kan for nogle være hensigtsmæssigt allerede nu at vurdere, om der skal disponeres om i 2013 selvangivelsen, hvis lovændringen har uhensigtsmæssige virkninger for de fremtidige disponeringer. Selvangivelsen for 2013 kan ændres frem til 1. juli 2014. For de fleste vil der antageligt kunne repareres i 2014.

Hvis du vil vide, hvad det kommer til at betyde for dig, er du meget velkommen til at kontakte din økonomikonsulent eller Palle Offersen.