08
Jul
Nyt randzone kort er offentliggjort

Af planteavlskonsulent Peter Hvid       

Nyt vejledende randzonekort er netop offentliggjort, men det er endnu ikke muligt endegyldigt at fastslå randzonernes placering og bredde.

Den 1. august træder den nye randzonelov i kraft. Loven er blevet afgrænset, og fremover skal der udelukkende være randzoner ved vandløb og søer, som i forvejen er omfattet af anden lovgivning. Der er netop blevet offentliggjort et vejledende kort, som kan ses på dette link:

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=miljoegis-nst

Som følge af den nye randzonelov skal der være randzoner ved:

  1. vandløb og søer, der er klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb
  2. vandløb og søer, der er beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse
  3. vandløb og søer, der er omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i § 69, stk.1, i lov om vandløb
  4. vandløb og søer for hvilke, der er fastsat miljømål i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generations vandplaner), eller bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandplanområder).

 

Især omkring pkt. 2 er det værd at bemærke, at det altid er den konkrete tilstand, som afgør, om noget er § 3-beskyttet. Dvs., at der kan godt være angivet en randzone på kortet, men hvis vandhullet reelt ikke længere lever op til kriterierne for § 3, så er kriterie 2 ikke længere relevant.

Vedrørende pkt. 4 gælder, at vandløb og søer for hvilke, der er fastsat miljømål i de statslige vandplaner, først indgår på kortet, når vandplanerne er godkendt. Det sker forventeligt i løbet af 2014.

Den nye lov skulle være en forenkling af den gamle lovgivning og først og fremmest gøre det lettere at fastslå, hvor der skal være randzone og lettere at kontrollere, om de er etableret. Dog er der endnu en del forvirring omkring loven, så vi må afvente yderligere, inden det det muligt endegyldigt at fastslå randzonernes placering og bredde.

Omkring 1. august offentliggør NaturErhvervstyrelsen et nyt kort, kaldet Randzonearealkortet. Dette kort viser foruden placeringen af randzonen også bredden, som fremadrettet kan være under 10 meter.

For yderligere oplysninger – kontakt planteavlskonsulent Peter Hvid