13
Sep
Offentlig høring af vandplaner

Af afdelingsleder Lisbeth Shooter   

Som tidligere omtalt, er de statslige vandplaner nu i en seks måneders offentlig høring. Høringen er åben for alle, men vil være særdeles relevant for alle berørte lodsejere. Der kan afgives høringssvar til:

  • Konkrete elementer i vandplanerne, som vedrører en bestemt matrikel, f.eks. en indsats i et specifikt vandløb, eller til
  • Generelle emner i vandplanerne eller i de tilhørende miljørapporter

 

Forslag til vandplanerne (2010-2015) har tidligere været i offentlig seks måneders høring i 2010 og efterfølgende supplerende høring i 2011. På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012 er det imidlertid besluttet, at planerne og de tilhørende miljørapporter skal sendes i høring på ny.

De bemærkninger til vandplanerne, som Naturstyrelsen modtog i forbindelse med tidligere høringer, er behandlet og i det relevante omfang indarbejdet i vandplanforslagene. Det er derfor ikke nødvendigt at fremsende samme bemærkninger på ny.

Hørringsvar kan indgives:

  • Hvis man vil afgive høringssvar til konkrete, stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (f.eks. en indsats eller miljømålet i et specifikt vandløb), skal man gå ind på Miljøministeriets Web-GIS-kort og vælge det konkrete element, man vil afgive høringssvar til.

 

  • Hvis man vil afgive høringssvar til teksten i vandplanforslagene eller miljøvurderingerne, eller i øvrigt ønsker at kommentere vandplanforslagene, herunder elementer i vandplanerne, som ikke kan findes på GIS-kortet (f.eks. et vandløb, der ikke er med i vandplanerne), skal man anvende høringsblanketten, som er åben for alle typer af bemærkninger.

 

Det er ikke nødvendigt at afgive samme høringssvar via begge blanketter.

Høringssvar kan også sendes med brev til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København og skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest den 23. december 2013 kl. 12.00.

Hvis man ønsker at indgive hørringssvar eller generelt har spørgsmål til vandplanerne, kontakt da Husdyr, miljø og jura afdelingen.

Lodejere, som tidligere har indgivet høringssvar, vil også blive kontaktet af miljøkonsulenterne. Hvis man ønsker at indgive hørringssvar igen, vil der naturligvis blive taget udgangspunkt i gamle hørringssvar.