19
Jun
Omvendt betalingspligt ved salg af mobiltelefoner

Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen

Omvendt betalingspligt ved salg af mobiltelefoner og pc’er m.v. Det bliver virkeligheden fra 1. juli 2014, hvor momsloven ændres. Reglerne får betydning for alle virksomheder – uanset om de er momspligtige eller ej.

Selv om de nye regler gælder et forholdsmæssigt snævert område i forhold til landbrugsvirksom-hederne, er det alligevel vigtigt at være opmærksom på reglerne. Reglerne indføres for at begrænse økonomisk kriminalitet gennem eksempelvis såkaldte momskarruseller.

Reglerne kan virke komplicerede, men for en typisk landbrugsvirksomhed betyder det kort sagt, at sælgeren skal fakturere mobiltelefonen eller pc’en uden moms, hvis køberen er erhvervsdrivende. Herefter skal køberen afregne momsen på købet over sit momsregnskab.

Nedenfor en gennemgang af de nye momsregler:

Hvilke genstande er omfattet?
De nye regler gælder udelukkende for følgende genstande:

• Mobiltelefoner og smartphones
• Integrerede kredsløbsanordninger (mikroprocessorer m.v.)
• Bærbare computere, tablets og spillekonsoller

Andre genstande som f.eks. printere er ikke omfattet af reglerne. Dette indebærer, at hvis der sælges en bærbar pc med printer, skal printeren faktureres efter de gamle regler og pc’en efter de nye.

Hvordan er reglerne?
Hvis f.eks. en mobiltelefon sælges til en erhvervsdrivende, skal sælgeren ikke tillægge fakturaen moms. Derimod skal køber beregne og afregne salgsmomsen via momsangivelsen på vegne af sælgeren. Køberen har samtidig fradragsret for momsen efter samme principper som hidtil. Det vil sige efter samme principper som ved køb af varer fra andre EU-lande.

Køber skal ikke medtage beløbet i momsangivelsens Rubrik A, som køb i andre EU-lande. Det skal blot indarbejdes i momsregnskabet som salgsmoms og købsmoms.

Reglerne for momsfradrag som købsmoms er det samme som hidtil. Har der været helt eller delvis fradrag før 1. juli, vil der også være fradrag fremover. Det er alene indbetaler af salgsmomsen, som er ændret.

Hvis en mobiltelefon efter 1. juli 2014 faktureres som hidtil til en erhvervsdrivende, vil du som køber IKKE kunne få fradrag for momsen, men du skal selv beregne en erhvervelsesmoms og afregne den uafhængigt af den forkerte faktura. Sælger skal samtidig afregne den opkrævede moms. Det vil derfor være nødvendigt, at udarbejde en kreditnota og udstede en ny og korrekt faktura. I modsat fald vil det betyde, at der bliver betalt dobbelt moms for mobiltelefonen.

Hvem er omfattet?
Det er udelukkende salg til erhvervsvirksomheder, som omfattes af de nye regler. Salg til privatpersoner skal fortsat faktureres som hidtil. Er sælger en detailvirksomhed eller lignende, som hovedsaligt sælger de pågældende genstande til private, er disse heller ikke omfattet. Kort sagt er det udelukkende en gros salg med de pågældende genstande, som omfattes af reglerne.

Er køber en erhvervsvirksomhed, er denne omfattet, uanset om virksomheden er momsregistreret eller ej. Her rammes virksomheder, der i øvrigt er fritaget for moms iht. momsloven. Det drejer sig f.eks. om udlejning af fast ejendom, undervisning, kulturelle virksomheder og visse sundhedsydelser f.eks. læger. Også selskaber, som ikke er momsregistrerede, vil blive omfattet af reglerne f.eks. holding- og investeringsselskaber. Disse virksomheder skal momsregistreres, hvis de ønsker at købe f.eks. den nye mobiltelefon en gros.

For at undgå at blive ramt af reglerne, må det derfor anbefales, at ikke momsregistrerede virksomheder køber mobiltelefonen i en detailforretning.

Som køber skal du være særligt opmærksom på reglerne i forbindelse med nethandel. Det er dig som køber, der skal gøre sælger opmærksom på, at du er erhvervsdrivende. Det er jo ikke altid til at se, om en netbutik er baseret på erhvervskunder eller private kunder.

Hvad skal du gøre?
Hvis du er momsregistreret virksomhed, skal du ikke gøre noget i første omgang. Det er dit ansvar, at sælger bliver gjort opmærksom på, at du er erhvervsdrivende.

Køber du som privatperson, er du ikke omfattet af reglerne, og du kan nærmest være ”ligeglad” med de nye regler.

Har du en ikke momsregistreret virksomhed, anbefales det, at du køber din mobiltelefon eller nye bærbare pc i en detailbutik.

For yderligere oplysninger – kontakt seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen.