17
Sep
Opbevaring af dybstrøelse i markstak

Af miljøkonsulent Tine Zimmermann

Det er ved at være sæson for miljøtilsyn i landets kommuner, og det er derfor vigtigt, at du har styr på de gældende regler for opbevaring af dybstrøelse i markstakke.

Placer markstakken korrekt
I nedenstående skema kan du se de generelle afstandsregler for placering af markstakke med dybstrøelse og ensilage. Derudover er det vigtigt at finde den mest optimale placering, da det eksempelvis er svært at flytte en ensilagemarkstak uden at ødelægge ensilagen, når den først er etableret.

Afstand

 • 50 m Eksisterende og planlagt byzone eller sommerhusområde samt områder i landzone udlagt i
  lokalplan til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende
 • 50 m Nabobeboelse
 • 50 m Almene vandindvindingsanlæg
 • 25 m Andre vandindvindingsanlæg
 • 15 m Vandløb, dræn og søer over 100 m²
 • 15 m Offentlig vej og privat fællesvej
 • 25 m Levnedsmiddelvirksomhed
 • 15 m Beboelse på samme ejendom
 • 30 m Naboskel

 

Før logbog over placeringen
Der er krav om, at oplaget højst må ligge det samme sted i 12 måneder, og der skal gå 5 år, før der igen må placeres en markstak på stedet. Der er endvidere krav om, at du skal føre årlige optegnelser over markstakkene med oplysninger om oplagringsperiode og placering.

En simpel måde at føre logbog over placering af en markstak kan være at tegne placeringen ind på et markkort, samtidig med at dato for etablering, etableringsmetode (fx halm lagt i bunden) og mængde noteres enten direkte på kortet eller i en vedhæftet logbog. Når stakken igen skal udbringes, så kan det også noteres på kortet/i logbogen.

Sørg for vandtæt overdækning
Det er vigtigt at sørge for vandtæt overdækning straks efter, at markstakken er etableret. Markstakke må i henhold til reglerne ligge uden overdækning i maks. en uge i forbindelse med udbringning.

Mindsk risiko for forurening
Ved oplag af dybstrøelse i markstak skal du – for at mindske risikoen for forurening af grund- eller overfladevand – kunne dokumentere, at tørstofindholdet er over 30 %.

Kontakt miljøkonsulent Tine Zimmermann for yderligere information om opbevaring af markstakke og KO-regler.