01
Sep
Påvirk jordens frugtbarhed

Af planteavlskonsulent Ulrich Bay Olsen

Det er alment kendt, at gode høstresultater ikke kun afhænger af vind og vejr, men også af jordens frugtbarhed. Frugtbarheden opfattes ofte som et stabilt parameter – men den kan påvirkes væsentligt. At have et solidt kendskab til forholdene og ikke mindst balancerne i jorden samt de faktorer, der påvirker disse, er altafgørende for at sikre et stabilt og sundt vækstmedie år efter år.

Indholdet af kulstof/organisk materiale i jorden har stor betydning for frugtbarheden. Det organiske indhold påvirker jordens fysiske egenskaber. Et tilpas højt indhold af organisk materiale i jorden kan eksempelvis betyde nemmere jordbearbejdning, en forbedret evne til at tilbageholde vand og næringsstoffer samt at der dannes og opretholdes en sund bakterie- og svampeflora.

Den vigtigste af jordens organiske komponenter er humus, der især består af kulstof. Det er derfor afgørende at have en god humusbalance i jorden, hvilket du kan sikre ved at sørge for, at der tilføres nogenlunde samme mængde organisk materiale og næringsstoffer til jorden, som der fjernes ved et enkelt års produktion. Dette kan ske gennem en konstant tilførsel af plantemateriale samt animalsk og mineralsk gødning.

Sådan forhøjer du jordens indhold af kulstof
Hos Patriotisk Selskab tilbyder vi Dexteranalyser, der angiver forholdet mellem ler og organisk bundet kulstof i jorden. Skillelinjen mellem en god og en dårlig balance ligger groft sagt på 10, hvor en værdi under 10 bør efterstræbes. Værdier over 10 indikerer manglende kompleksdannelse af ler med organisk materiale og betyder ofte, at der er tale om nogle meget tungt og svært bearbejdelige jorder. Dexteranalysen er altså et godt redskab til at måle frugtbarheden i din jord – og kan dermed også være et af udgangspunkterne for at lægge en produktionsstrategi.

Vil du gerne forhøje jordens indhold af kulstof, får du nedenfor nogle konkrete råd.

  1.  Sædskifter med afgrøder, der udvikler en stor biomasse, kan føre til mere kulstof i jorden. Vælg fx at skifte til frøgræs og/eller etabler efterafgrøder med høj biomasse.
  2. Det kan ofte betale sig at efterlade halmen på jorden, hvor den nedmuldres. Vær derfor opmærksom på at værdiansætte din halm. Selvom der på den korte bane kan være en økonomisk gevinst ved at sælge halmen, kan effekten af at nedmulde halmen på sigt overstige gevinsten ved at sælge.
  3. Hvis det er muligt, og forholdene tillader det, kan du mindske jordbearbejdningsintensiteten.

 

Kontakt endelig planteavlskonsulent Ulrich Bay Olsen, hvis du vil vide mere.