12
Feb
Pas på pantsætningerne

Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen

Med de nyeste stramninger af virksomhedsskatteordningen kan mange selvstændige landmænd komme i klemme. Stramningerne betyder bl.a., at du ved anvendelsen af virksomhedsskatteordningen kan blive beskattet af indkomst, som du rent faktisk ikke har tjent. Det er tilfældet, hvis du efter den 10. juni 2014 stiller sikkerhed med virksomhedens aktiver over for gæld uden for virksomheden.

Er du det mindste i tvivl om, hvad reglerne om virksomhedsordningen har af betydning og konsekvenser for dig, bør du tage en snak med din økonomikonsulent herom. Og det er vigtigt, at du gør det, INDEN du optager et nyt lån eller stiller nye sikkerheder. Bordet fanger nemlig.

Du er også velkommen til at deltage i vores skattedag den 4. marts, hvor virksomhedsordningen er et af eftermiddagens vigtige emner. Læs mere her

Sikkerhedsstillelse
Stiller du sikkerhed i fx landbrugsejendommen over for en privat kassekredit, din datters banklån eller dit selskabs bankengagement, vil du være ramt af reglerne.

Problemstilling kan illustreres således:

VSO contra uden for VSO

Sikkerhedsstillelserne vil typisk være i form af et ejerpantebrev i landbrugsejendommen eller et skadesløsbrev med et virksomhedspant. Som hovedregel falder simpel kaution uden for, men det kan ofte være en god ide at spørge SKAT, inden du indgår en kaution.

Sikkerhedsstillelse over for gæld i virksomheden eller sikkerhedsstillelse med aktiver uden for virksomheden giver ingen problemer i relation til de nye regler.

Skattemæssig konsekvens
Hvis du stiller en sikkerhed som beskrevet ovenfor, er konsekvensen, at sikkerhedsstillelsen anses for hævet på tidspunktet for aftalens indgåelse. Du beskattes herved af et beløb svarende til det mindste af sikkerhedsstillelsen og det sikrede lån.

Stiller du eksempelvis sikkerhed med pant på 500.000 kr. i landbrugsejendommen for et privat lån på 300.000 kr., vil det udløse beskatning af 300.000 kr.

Beskatningen foregår som et tillæg til den personlige indkomst, der beskattes med AM-bidrag og op til topskat, dvs. op til ca. 55 %.

Der er ikke reparationsmuligheder i reglerne, så en evt. fejl kan ikke rettes, uden at der efterfølgende ansøges om dispensation.

Sikkerhedsstillelser fra før 11. juni 2014
Har du sikkerhedsstillelse med virksomhedsaktiver for privat gæld optaget inden den 11. juni 2014, giver det i første omgang ingen skattemæssige konsekvenser. Er de ikke afviklet senest den 31. december 2017, vil evt. opsparede overskud i perioden 11. juni 2014 – 31. december 2017 blive beskattet som hævet i 2018.

Et særligt problem kan være sikkerhedsstillelser for en privat kassekredit. Er sikkerhedsstillelsen den 11. juni 2014 på 500.000 kr., og har der pr. denne dato ikke været trukket mere end 300.000 kr., vil det udløse beskatning, hvis der trækkes yderligere på kreditten efter skæringsdagen.

Låneomlægninger efter 1. januar 2018 risikerer at blive anset som et nyt låneforhold med alvorlige skattemæssige konsekvenser til følge.

Selvangivelsen
Fra 2014 skal sikkerhedsstillelser ligesom indskudskontoen i virksomhedsskatteordningen oplyses på selvangivelsen. Manglende eller forkert indberetning anses for at være en fejl på lige fod med andre fejl i selvangivelsen. Også derfor er det vigtigt, at din økonomikonsulent får de korrekte oplysninger til udarbejdelsen af dit skatteregnskab.

Reparation
Er skaden sket, er eneste mulighed for at undgå den hårde beskatning, at du udtræder af virksomhedsskatteordningen. Konsekvenser herved er bl.a., at de skattemæssige fordele ved fuld fradragsværdi for renteudgifter bortfalder, og evt. opsparede overskud beskattes.

Den reducerede fradragsværdi af renteudgifter kan delvis løses ved anvendelse kapitalafkastordningen.