26
Sep
Påpegede fejl i ejendomsvurderinger allerede i 2009

Mange af de fejl i de offentlige ejendomsvurderinger, som SKAT er blevet kritiseret voldsomt for, påpegede Patriotisk Selskab allerede for år tilbage.

I 2009 henvendte Patriotisk Selskab sig til den ansvarlige for ejendomsvurderingerne i SKAT og påpegede, at de meget store stigninger i ejendomsvurderingerne for land- og skovbrugsejendomme i 2006 og 2008 kunne være foretaget på et fejlagtigt grundlag.

I henvendelsen gjorde selskabet opmærksom på, at en lang række af selskabets medlemmer efter al sandsynlighed ville påklage deres vurderinger, og selskabet bad SKAT vurdere, om der var grundlag for en ekstraordinær revision af land- og skovbrugsvurderingerne.

SKAT svarede, at ejerne måtte påklage vurderingerne, såfremt de ikke var enige. Patriotisk Selskab førte i den forbindelse en række sager i Landsskatteretten, hvor alle sager blev vundet, eller vi fik medhold i overvejende grad.

Misvisende statistik
Statistikken for handel med land- og skovbrugsejendomme viser kun et meget begrænset antal handler af større ejendomme, og statistikken indeholder således mange mindre ejendomme, hvor værdien af bygninger vægter meget, når handelspriserne opgøres pr. ha. Salg af større ejendomme med nyere produktionsfaciliteter til animalsk produktion vil endvidere kunne påvirke handelsprisen målt pr. ha ganske betragteligt.

Patriotisk Selskab har endvidere overfor SKAT påvist, at der i mange tilfælde er graverende fejl i indberetningerne af handelspriserne på landbrugsejendomme, hvor løsøre som maskiner, inventar, besætning og betalingsrettigheder kan være tillagt den faste ejendom.

Samlet set kan det betyde, at statistikken for handel med landbrugsejendomme kan være misvisende, og at udviklingen i handelspriserne inkl. bygninger kan have medført fejlkonklusioner og misforståelser for den reelle udvikling i jordpriser.

Skatterådet har efter indstilling fra SKAT vedtaget følgende gennemsnitlige offentlige grundværdier for landbrugsejendomme: Gennemsnitlig grundværdi

På grund af loft over stigningen i beregningsgrundlaget for grundskyld på maksimalt 7% p.a. på baggrund af vurderingen for 2001 har de store fremskrivninger af grundværdierne indtil nu ikke haft betydning for beregningen af grundskylden. Dette vil dog ændre sig de kommende år, hvorfor en for høj fremskrivning af grundværdierne vil have direkte betydning for den betalte grundskyld.

Ud over de store fremskrivninger i grundværdien har vurderingsmyndighederne i mange tilfælde hævet selve ejendomsværdien yderligere. Dette kan have stor økonomisk betydning ved beregning af gaveafgift ved generationsskifte, tinglysningsafgifter m.v.

Det er ikke blot kritisabelt, at boligejere – herunder også landbrug – ikke kan regne med deres ejendomsvurdering. Hele sagen er også et kedeligt eksempel på, at der ikke i tide er blevet lyttet til den kritik, som flere – herunder Patriotisk Selskab – allerede for år tilbage gav udtryk for.

I realiteten har det været umuligt for den enkelte ejer at påklage de af Skatterådet vedtagne satser.   Vi forventer derfor, at politikerne lytter til Rigsrevisionens kritik og iværksætter en revision af grundlaget for de meget høje fremskrivninger af grundværdierne.

Men den skarpe kritik bør også åbne for et bedre vurderingssystem og en større vilje hos SKAT til løbende at forbedre modeller og systemer, når utallige afgørelser i landsskatteretten viser, at vurderingerne ikke er korrekte. Ifølge Rigsrevisionen skød SKAT ved siden af i tre ud af fire vurderinger i 2011. Samtidig bør der dispenseres for klagefristerne, hvis fejlagtige vurderinger i 2006 og 2008 har haft økonomiske konsekvenser for ejerne.