27
Jan
Planlæg dit generationsskifte i god tid

Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen

I slutningen af 2015 indgik partierne i ”blå blok” et politisk forlig om lempelse af bo- og gaveafgiften ved genertionsskifte af familieejede virksomheder. Ud over forligsteksten kender vi ikke indholdet af den endelige lovtekst. Men mens vi venter på lovforslaget, kan vi måske alligevel forberede os lidt.

Afgiftsnedsættelse
Der er aftalt følgende nedsættelser af bo- og gaveafgifterne:

Afgiftsnedsættelse

Det skal bemærkes, at forliget forudsætter, at det alene drejer sig om familieoverdragelser m.v. af erhvervsvirksomheder. Begge forudsætninger skal opfyldes. Det kan både være personligt ejede virksomheder og selskaber, der kan overdrages her. Øvrige former for gaver og arvebeløb pålægges fortsat en afgift på 15 % af det overdragedes værdi.

Hvad gør vi lige nu?
Selv om vi ikke kender de endelige regler, kan vi godt gøre noget allerede nu. Jeg vil foreslå følgende foreløbige handlingsplan:

1. Gør generationsskiftet klar
2. Overdrag størst mulig nettoværdi af virksomheden/-erne
3. Gennemfør generationsskiftet i 2018

Ad 1. Gør generationsskiftet klar
Påbegynd den indledende fase i generationsskiftet og begynd med at få afklaret, hvad der skal overdrages, hvem skal overtage virksomheden, hvordan skal overdragelsen forløbe, og hvornår vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre den.

Patriotisk Selskabs nyudviklede generationsskifteværktøj kan hjælpe jer gennem denne afklarings-fase, hvor begge generationer bør involveres så tidligt som muligt.

Ad 2. Overdrag størst mulig nettoværdi af virksomheden/-erne
Da afgiftsnedsættelsen alene omfatter erhvervsvirksomheden, bør der lægges så store værdier som muligt ind i denne.

Hvis en del af nettoformuen ikke gives som gave, men der oprettes et gældsbrev i stedet, må det formodes, at gældsbrevet ved en senere gave eller arv ikke anses for erhvervsvirksomhed, men som en fordring. Afgiften vil derfor blive 15 % og ikke den lavere sats.

Ad 3. Gennemfør generationsskiftet i 2018
Da afgiftssatserne fastsættes politisk, er der ingen sikkerhed for, at de ikke kan hæves igen. Derfor vil nedsættelsen fra 7 til 5 måske ikke være så vigtig, som det er at sikre en gaveoverdragelse med lav sats.

Gaveafgiften fastsættes af to faktorer, nemlig afgiftssatsen og afgiftsgrundlaget. Da afgiftsgrundlaget, fx den faste ejendom, kan have en stigende værdi, vil en afgiftsnedsættelse på 2 procentpoint være uinteressant, hvis ejendommen i mellemtiden er steget med 5 %. Vi ved jo endnu ikke, hvad fremtiden bringer med hensyn til nye ejendomsvurderinger i 2018 (tidligst).

Vigtigst af alt
Uanset ovenstående er den vigtigste faktor, at et generationsskifte gennemføres på det rigtige tidspunkt for begge generationer. Her står vi gerne til rådighed med sparring for både sælger og køber.

Hvis du vil vide mere, kontakt seniorkonsulent Palle Offersen.