19
Jun
Randzoneloven ændres

Fra 1. august ændres i randzoneloven. Ændringerne betyder bl.a., at det samlede randzoneareal halveres fra 50.000 til 25.000 hektar. Alligevel vil nogle landmænd opleve, at deres randzoneareal bliver øget. Kortet over randzonerne bliver offentliggjort omkring 1. juli.

Ændringen af loven om randzoner – dvs. det ti meter brede areal langs vandløb og søer, som ikke må sprøjtes, gødes eller dyrkes – betyder, at der fremover alene vil være randzoner langs åbne vandløb og søer i landzone, som er:

  1. Offentlige i henhold til vandløbslovens § 9
  2. Omfattet af 2 meter bræmmekrav i henhold til vandløbslovens § 69
  3. Omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3
  4. Målsat i vandplanerne (kendes først, når vandplanerne er vedtaget)

 

Det endelige kort over, hvor randzonerne skal være, er ikke færdigt endnu. Omkring 1. juli vil Miljøministeriet offentliggøre et kort over, hvilke vandløb og søer der skal have randzoner. På baggrund af dette kort beregner Fødevareministeriet det samlede randzoneareal og udarbejder et vejledende kort over randzonerne, der forventes offentliggjort omkring 1. august.

Hold øje med kortet
For alle, der er berørt af randzoneloven, er det vigtigt at orientere sig om kortet, når det offentliggøres omkring 1. juli. I første omgang vil det være et kort over alle offentlige vandløb, § 3 vandløb og søer og 2 m bræmmer ved vandløb og søer. Hvis der er tvivl om udpegningen eller deciderede fejl, skal det meldes ind til kommunen hurtigst muligt.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at udpegningen af § 3 søer alene er vejledende. Hvis registreringen ikke er rigtig, eller hvis der er tvivl, kan kommunen spørges, og så har de pligt til at svare inden for fire uger.

Vi hjælper selvfølgelig også. Kontakt Planteavlsafdelingen for yderligere oplysninger.