04
Feb
Sådan er skattereglerne for fri medarbejderbolig

Af seniorkonsulent Karsten Sørensen

I landbruget er det meget almindeligt, at driftsledere, fodermestre m.fl. er ansat med en kontant løn og samtidig har fri bolig stillet til rådighed.

Hvis din medarbejder får stillet en bolig til rådighed uden at skulle betale husleje, er han skattepligtig af et beløb, der svarer til markedslejen for boligen. Betaler han et mindre beløb, kan forskellen til markedslejen fratrækkes i beskatningsgrundlaget.

Den leje, der skal beskattes, tager udgangspunkt i den markedsleje, du kunne opnå ved almindelig udlejning. Har du derimod lejet boligen og herefter stillet den til rådighed for din medarbejder, er det den faktisk betalte leje, medarbejderen skal beskattes af.

Hvor meget skal medarbejderen betale for at bo i boligen?
Når medarbejderen har pligt til at bo i den pågældende bolig under ansættelsen samt til at fraflytte ved ansættelsens ophør, får han et nedslag i lejeværdien på 30 % af den beregnede markedsleje. Den beregnede leje kan dog ikke være mindre end 2.000 kr. pr. måned, og modsat må den ikke være større end 15 % af den faste pengeløn.

Fri bolig 3

I ovenstående eksempel overstiger den beregnede lejeværdi på 3.500 kr. begrænsningen på 15 % af kontantlønnen, hvorfor den skal sættes ned til 3.000 kr. Medarbejderens faktiske husleje vil herefter være hans aktuelle skat af dette beløb.

Hvis pengelønnen havde været under 13.000 kr., ville det være minimumsreglen på 2.000 kr. pr. måned, der var trådt i kraft.

Hvordan beskattes fri varme og el?
Hvis medarbejderen ud over fri bolig også modtager fri varme og el, skal disse ydelser beskattes ud over den beregnede husleje. Beskatningen skal ske med de faktisk afholdte omkostninger, når de er kendte. Leveres der fri varme fra et halmfyr, er det værdien af medarbejderens sparede olieforbrug, der skal beskattes.

Arbejdsgiver har indberetningspligt
Som arbejdsgiver har du indberetningspligt for beregningsgrundlaget af huslejen og eventuelle andre goder.

Lejeværdien beskattes hos medarbejderen som B-indkomst uden arbejdsmarkedsbidragspligt.
Indberetningen skal senest ske ved årets udgang.

Din medarbejder skal være opmærksom på, at der kan opstå en restskat, hvis den frie bolig ikke har været medtaget i forskudsopgørelsen.

Har du problemer med beregningen eller indberetningen af beskatningsgrundlaget for fri bolig til rådighed, er du velkommen til at kontakte din daglige kontaktperson eller vores lønafdeling.