19
Feb
Skattefri strukturerstatning med tilbagevirkende kraft

Af seniorkonsulent Kaj Refslund

Hvis du siden 2013 har modtaget en strukturskadeerstatning og er blevet beskattet af beløbet, bør du læse videre – for måske du kan få skatten betalt tilbage.

Tidligere skulle strukturskadeerstatninger beskattes, men Landsskatteretten afgjorde i december 2018, at erstatning – uanset om der er tale om en let, middelsvær eller svær strukturskade – er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, og fortjenesten er derfor skattefri.

Strukturskadeerstatninger fås typisk ved længerevarende skader på jordlaget fra fx lednings- og vejarbejder. Afgrødeerstatning skal hermed fortsat beskattes.

Frister for genoptagelse af sager
Hvis du tidligere har betalt skat af en strukturskadeerstatning, kan du genoptage et tidligere års regnskab til og med det fjerde år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

Herudover kan du anmode SKAT om at genoptage din sag.

Er du blevet beskattet af en strukturskadeerstatning i indkomståret 2016, skal der ske en ordinær genoptagelse inden den 1. maj 2020.

Er du blevet beskattet af en strukturskadeerstatning i årerne 2013-2015, kan der ske en ekstraordinær genoptagelse inden den 15. juni 2020.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, eller mener du, at du er blevet beskattet af en strukturskadeerstatning? Så bemærk fristerne og kontakt din rådgiver hurtigst muligt.