13
Maj
Spørg først – om bindende svar fra SKAT

Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen

Sørg for at få afklaret de skattemæssige konsekvenser ved en usædvanlig transaktion, så der ikke senere kommer uforudsete skattemæssige overraskelser. Sådan lyder rådet fra Patriotisk Selskab, som har stor erfaring med at stille de rigtige spørgsmål og få ”de rigtige svar”.

Står du foran et generationsskifte, en omstrukturering, en usædvanlig handel eller andre forhold, som har stor økonomisk betydning, og som ikke er af sædvanlig karakter, er det ikke altid, at de gældende regler er tilstrækkeligt klare. Derfor er der mulighed for at indhente et såkaldt bindende svar fra SKAT.

Der kan stilles spørgsmål inden for emner vedrørende skat, moms og afgifter.

Forløbet
For at SKAT kan behandle et spørgsmål, skal det formuleres således, at det kan besvares med ja eller nej. F.eks. ”Kan ejendommen overdrages for x mio. kr. på de vilkår, som fremgår af udkast til købsaftale, uden at det giver anledning til skattemæssig korrektion hos køber eller sælger?”

Spørgsmålet underbygges med beskrivelse af skatteyder, transaktionen og øvrige forhold og dokumenter til belysning af problemstilling. Der kan stilles flere spørgsmål i samme henvendelse.

Der betales et gebyr på 400 kr., som skal betales samtidig med indsendelse af spørgsmålet. Om-fatter spørgsmålet flere fysiske eller juridiske personer, skal der betales et gebyr for hver.

Herefter behandler SKAT de stillede spørgsmål, hvor der evt. kan anmodes om supplerende op-lysninger. På denne baggrund afgives der svar med ja eller nej, som begrundes i besvarelsen. Er man ikke enig i SKATs besvarelse, kan der klages over afgørelsen.

SKAT er som hovedregel bundet af svaret i fem år i forhold til den eller de personer, som har spurgt. Derimod er SKAT ikke bundet af svaret i forhold til andre personer. Er der flere personer berørt af en given transaktion, vil det derfor ofte være hensigtsmæssigt at spørge på vegne af alle samtidig.

Kommer der ny lovgivning på området, vil dette naturligvis betyde, at SKAT ikke er bundet fra ikrafttrædelsestidspunktet af den ny lov.

Er de meddelte oplysninger helt eller delvis forkerte, manipulerede eller misvisende, eller er alle forhold ikke lagt frem, vil SKAT ikke være bundet af sit svar.

Der kan både spørges om mulige fremtidige begivenheder og om allerede gennemførte transaktioner. Fremtidige begivenheder skal være konkret beskrevet. Hvis overvejelser om en transaktion giver anledning til et spørgsmål, og vi herefter modtager et svar, hvoraf det fremgår, at de skattemæssige konsekvenser er uhensigtsmæssige – så er det naturligvis tilladt at undlade transaktionen f.eks. salg af en ejendom.

Det tager normalt omkring to måneder at få et bindende svar fra SKAT.

Vores erfaringer
Vi har gennem de seneste år anvendt det bindende svar en del gange. I alt overvejende grad med gode resultater, hvilket efterfølgende har givet ro hos spørgerne.

Afgørende for en tilfredsstillende sagsbehandling (og svar) er, at vi er omhyggelige med vores forarbejde. Det er vigtigt, at vi på forhånd har fået beskrevet alle aspekter i sagen, og at så mange indfaldsvikler som muligt belyses. Det er ofte en fordel, at der allerede ved forespørgslen vedlægges kopi af udkast til købsaftaler, lejekontrakter og lignende.

I vores sagsbehandling afsøger vi omhyggeligt gældende lovgivning og især praksis på området, så vi i argumentationen får belyst sagen fuldt ud – med den vinkel på, som vi sammen med kunden ønsker.

Der er også forhold, hvor det kan være uhensigtsmæssigt at spørge.

Eksempler
Blandt de bindende svar, som vi har behandlet de seneste år, kan eksempelvis nævnes:

  • værdiansættelse af ejendom ved salg fra selskab til nærtstående
  • ekspropriation
  • ændring af aktieklasser
  • bytteforhold på aktier ved fusion
  • moms ved salg af byggegrunde
  • genanbringelse af ejendomsavance
  • indhold af lejekontrakt
  • skattefrihed ved salg af stuehus

 

Andre muligheder – skatteforbehold
Står man eksempelvis i en situation, hvor en ejendom, et selskab eller et andet aktiv skal overdrages nu, og der ikke er mulighed for et bindende svar, kan der indsættes et skatteforbehold i aftalen. Formålet hermed er at kunne reparere på evt. uhensigtsmæssigheder i aftalen.

Skatteforbehold er sjældent velegnet mellem uafhængige parter, men ses dog. Derimod kan det være en god reguleringsmulighed, når der handles mellem nærtstående, hvor det ofte er familiens skattemæssige stilling, som vurderes samlet.

For at et skatteforbehold skal kunne anvendes, skal det være klart og entydigt og fremlægges over for SKAT uden ugrundet ophold, hvis SKAT tager sagen op. Det er derfor vigtigt, at det formuleres rigtigt i eksempelvis en overdragelsesaftale.

Omgørelse
Er skaden sket, kan der søges om omgørelse. Denne løsning er sjældent den bedste, men kan være nødvendig, hvis SKAT vil foretage korrektion af en transaktion f.eks. forhøjelse af værdiansættelsen på en overdraget ejendom.

Anmodes der om omgørelse, er det vigtigt, at der fra starten er klarhed over, hvad omgørelsen skal gå ud på.

Under alle omstændigheder er omgørelse ”sidste løsning”. Det er bedre at kende konsekvenserne, inden du handler, end når SKAT vil korrigere i de vilkår, som var aftalt med de uheldige konsekvenser, som kan affødes heraf. Det er heller ikke alt, som efterfølgende kan repareres skattemæssigt.

For yderligere oplysninger – kontakt seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen