20
Sep
Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde

Af svinekonsulent og afdelingsleder Lisbeth Shooter

10 mio. kr. til etablering af farestier til løse søer. Så meget er der afsat i Fødevareministeriets ”Velfærdspakke – bedre velfærd for Svin”. Og det er nu, der skal søges: Ansøgningsperioden er fra 16. september til 15. oktober 2013.

Ansøgning om tilskud gælder både nyetablering og ændring af eksisterende anlæg til farestier til løse søer. Tilskudsgrundlaget er:

  • De samlede tilskudsberettigede udgifter er mindst 300.000 kr. og højst 10 mio. kr.
  • Tilskud er højst 40 % af det tilskudsberettigede grundlag.

 

Der kan søges tilskud både til nyetablering og til ændring af eksisterende anlæg til farestier til løse søer. De indsendte ansøgninger vil blive prioriteret ud fra, at:

–       miljøgodkendelsen er udstedt
–       byggetilladelsen er udstedt
–       ansøger har en finansieringsplan
–       de forventede omkostninger per stiplads er rimelige

Inventar, gulv- og gulvprofil er alle meget betydende for funktionen af farestier til løse søer og er derfor inkluderet i tilskudsgrundlaget. Det gælder også for varmeforsyning, ventilation, foder samt el og VVS forbundet med ombygning af eller nybygning af farestalde med løsdrift. Udgifter til rådgivning, skiltning og slutrapportering er ligeledes tilskudsberettigede.

COCHON ILLUSTRATION

For at opnå tilskud kan udgifterne TIDLIGST afholdes EFTER, at ansøgeren har modtaget en igangsætningstilladelse fra NaturErhverv. Det vil sige, ansøgning om tilskud fremsendes til NaturErhverv, som kvitterer for modtagelsen og giver en igangsætningstilladelse, hvorefter projektet for egen risiko kan startes.

Ansøgningsperioden er fra 16. september til 15. oktober 2013. Vejledningen fra NaturErhverv dækker denne ansøgningsrunde (2013), mens næste ansøgningsrunde ikke er klargjort på nuværende tidspunkt.

For yderligere information om tilskudsordningen og indretning af farestier til løse søer kontakt svinekonsulent og afdelingsleder Lisbeth Shooter.