11
Jan
Tjek dine vandløb nu

Inden jul blev en ny vandplanlægningslov, som en del af Fødevare- og landbrugspakken, vedtaget. Det betyder, at kommunerne – ved at inddrage vandråd, der repræsenterer de enkelte vandoplande – fremover skal stå for klassificering og udpegning af vandløb. Bl.a. skal alle vandløb med opland under 10 km2 vurderes efter nye faglige kriterier, der er under udarbejdelse.

Som Landbrug Fyn for nylig fremhævede, er dette en oplagt mulighed for at få lagt fejl i udpegninger og klassificeringer samt afvandingsproblemer frem, så disse kan blive rettet og taget forbehold for.

Vandløb kan klassificeres i tre kategorier: Som kunstige, stærkt modificerede og naturlige. Det tyder på, at mange vandløb på nuværende tidspunkt er klassificeret forkert, og vi opfordrer derfor til, at du får tjekket, om klassificeringen og udpegningen af dine vandløb stemmer overens med virkeligheden. Hvis ikke, så bør du melde det ind til dit vandråd, så snart rådet er nedsat.

Naturlige vandløb skal efterleve EU’s miljømålsætninger om ”god økologisk tilstand”, hvilket indebærer, at vandløbet skal fremstå stort set uberørt af mennesker. Det måles på forekomsten af artsdiversitet af smådyr, fisk og vandløbstilknyttede planter.

Har du spørgsmål? Så kontakt seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg eller seniorkonsulent (natur og miljø) Kristian Pedersen.