10
Feb
Urimelige vand- og naturplaner: Kæmp for din bedrift

Miljøministeriets nye vandområde- og naturplaner inkluderer en række politiske mål for de danske vandområder og den danske natur, der måske kan gå hen og påvirke din forretning i negativ retning. Planerne er i øjeblikket i høring, og er du berørt, er det vigtigt, at du giver udtryk herfor og konkret påpeger de gener, som du vil blive ramt af. Dette er med til at sikre din retslige stilling senere i en eventuel retssag, og at du viser din utilfredshed og bekymring, er med til at påvirke politikerne på området.

En betydelig del af vandområdeplanerne omhandler en reduktion af kvælstofbelastningen med yderligere 7.800 tons kvælstof, udover den reduktion der allerede har været. En reduktion på 7.800 tons svarer til, at 1 mio. hektar landbrugsjord skal reducere kvælstofudledningen mere end 15 %. Den direkte konsekvens heraf kan være, at store landbrugsarealer går hen og bliver umulige at dyrke rationelt. Reduktionen skal i første omgang ske ved etableringen af knap 9.000 ha nye vådområder for i alt ca. 1,1 mia. kr., hvilket i sig selv vil være særdeles indgribende for visse landmænd. Det er desuden nærmest uundgåeligt, at store landbrugsområder vil blive ramt alvorligt af nye restriktioner på udledningen af kvælstof.

Naturplanerne fordrer, at der skal etableres nye Natura 2000-områder. Her bør du især være opmærksom, hvis du ejer et husdyrbrug, da Natura 2000-områder kan begrænse dine muligheder for at udvide i fremtiden.

Vandområde- og naturplanernes indsatser vil være spredt ud over hele landet, men nogle områder vil blive hårdere ramt end andre.

Høringssvar
Der er mulighed for at indgive høringssvar på specifikke vandløb og søer, og der er mulighed for at angribe målsætningerne om kvælstofreduktion i vandplanerne. Patriotisk Selskab agter at gøre begge dele.

Vi screener gerne din ejendom for tiltag i nærliggende vandløb og søer, og på baggrund af screeningen kan vi fortælle dig, om du bør få lavet et høringssvar.

Praktisk info
Høringen for 2. generations vandplanerne løber frem til 23. juni 2015 og høringsfristen for Natura 2000-planerne løber frem til den 10. april.

Læs mere om 2. generations vandplaner her

Her kan du se kort over vandområdeplanernes MiljøGIS 2015-2020.

Læs mere om Natura-2000 planerne her.

Hvis du vil høre mere, eller ønsker vores hjælp til dit høringssvar, er du meget velkommen til at kontakte Kristian Petersen.