23
Okt
Vådområde-indsatsen er i gang

Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg

Den kommunale vådområde-indsats, som er en del af EU’s vandrammedirektiv, er i fuld gang. De første områder er allerede gennemført, og hos Patriotisk Selskab er vi klar med råd og vejledning om vådområde-mulighederne.

5KTM-CD01-PCD0160-Img065
I 2009 indgik Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening en aftale om etablering af ca. 13.000 ha vådområder. Områderne skal sikre, at Danmark får et bedre miljø og overholder EU’s vandrammedirektiv.

Det er Regeringens miljøprogram ”Grøn Vækst”, der danner ramme om gennemførelsen af vand- og naturplanerne, hvor en del af indsatsen er rettet specifikt imod at begrænse udledningen af fosfor og kvælstof fra landbruget. Målet er, at kvælstofudledningen senest i 2015 skal være reduceret med 1.130 tons og fosforudledningen med 30 tons.

Realiseret og igangværende
I juni 2013 var der indsendt 137 ansøgninger om forundersøgelser for N-vådområder og 53 realiseringsprojekter til Naturstyrelsen, hvoraf tre projekter er gennemført. 26 projekter er opgivet, heraf 25 på grundlag af forundersøgelsen og ét projekt er opgivet i realiseringsfasen. De nuværende realiseringsprojekter står for i alt 445 tons N (ca. 40 % af måltallet på 1.130 tons N).

Etableringen af vådområderne sker i et tæt samarbejde mellem kommuner og lodsejere og gennemføres efter frivillig aftale med de berørte landmænd.

En frivillig aftale kan enten være ved salg af projektjorden, salg af projektjord med efterfølgende mulighed for at købe ny landbrugsjord eller ved at beholde projektjorden med mulighed for at indgå en aftale om 20-årigt tilskud til fastholdelse af vådområde.

Også en statslig vådområde-indsats
Parallelt med den kommunale vådområde-indsats foregår også en statslig indsats, der omfatter 18 mulige projekter på tilsammen 2300 ha. De forventes at kunne bidrage til at nedbringe kvælstofbelastningen af Danmarks kystvande med op til 400 ton kvælstof pr. år.

Hos Patriotisk Selskab står vi gerne til rådighed i forbindelse med etablering af vådområder. Vi hjælper med at vurdere, om et vådområde er oplagt, om der er trusler, man skal være opmærksom på, og ikke mindst hvilken aftaleordning, man skal gå efter. Vi bistår også gerne ved procesmøder, hvor strategien drøftes, og til møder med kommunen og FødevareErhverv.

Styr på fosfor fra nye vådområder
Fremover bliver det desuden nemmere at forudse, om et kommende vådområde – stik mod hensigten – kan belaste miljøet. Det er især næringsstoffer fra tidligere landbrugsdrift, der kan give problemer.

Naturstyrelsen har for nyligt taget en ny måle- og analysemetode i brug, som nøjagtigt kan måle, hvordan et nyt vådområde vil påvirke den fosfor, der er indlejret i den tidligere landbrugsjord i området. I den tid, da projektarealerne blev dyrket som landbrug, er jorden blevet tilført masser af fosfor blandt andet fra gødskning.

Når der etableres et vådområde, kan det i nogle tilfælde betyde, at noget af denne fosfor frigives. I andre tilfælde kan der bindes store mængder fosfor. Udledning af fosfor i større mængder til fjorde og lignende er ikke godt for vandmiljøet.

For yderligere oplysninger – kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg.