11
Jul
Vær på forkant med de kommende støtteordninger

Af miljøkonsulent Kristian Petersen

Henover sensommeren er der en række aktuelle tilskudsordninger, som skydes i gang. Det er således vigtigt, at du holder dig orienteret om dine muligheder for at få tilskud. Herunder er listet 4 relevante ordninger.

  • Tilskud til løsgående søer i farestalde                                     1. august –   3. september
  • Miljøteknologi til kvæg- og svinestalde                                  11. august – 11. september
  • Landskabs- og biotopforbedrende beplantning                     15. august – 17. september
  • Økologisk investeringsstøtte                                                  18. august – 15. september

 

Har du en investering i tankerne, men er i tvivl om mulighederne for at søge tilskud, er du meget velkommen til at kontakte Kristian Petersen på krp@patriotisk.dk eller 6315 5426.

Ny ansøgningsrunde til miljøteknologi
Den nye ansøgningsrunde åbner den 11. august 2014 og ansøgningsfristen den 12. september 2014. Igen i denne ansøgningsrunde er der mulighed for at søge til miljøteknologi til nybyggeri eller totalrenovering af kvæg- og svinestalde. Bemærk, at der ikke gives til bygning og gulve, med mindre disse er en integreret del af den ansøgte teknologi. Det forventes, at der kan søges til LED-lys, fasefodring, fodervogn, ventilation, robotskraber, luftrensning, gyllekøling, forsuring og intelligent overdækning m.m. Der kan søges om et tilskud på 40 % af den godkendte investeringssum.

Ny ansøgningsrunde på tilskud til farestalde med løsgående søer
Der gives tilskud til nybygning eller ombygning af farestalde til løsdrift. Udgifter, der er tilskudsberettiget, er; inventar, udstyr og maskiner samt konsulentbistand, dog ikke konsulentbistand til udarbejdelse af ansøgningen. Det forventes, at der kan ydes tilskud på op til 40 % af de tilskudsberettigede udgifter, dog max. 7.000 kr. pr. faresti. Der er desuden krav om, at de samlede udgifter skal udgøre minimum 300.000 kr. og maks. 10 mio. kr. Dvs., at der maks. kan opnås et tilskud på 4 mio. kr.

Landskabs- og biotopforbedrende beplantning
Ordningen skal fremme tilplantning med levende hegn og remiser. Der er dog krav om, at minimum 75 % af de anvendte planter skal være løvfældende. Der gives sædvanligvis 40 % i tilskud, men dog op til 60 %, hvis en række supplerende betingelser opfyldes. Der gives tilskud til projektering, rydning af gamle beplantninger, jordbearbejdning, planter, plantning, efterbedring, løn til personale samt renholdelse i perioden frem til projektets afslutning. Det anbefales, at man laver en sammenslutning af minimum 7 personer, der søger sammen, da mulighederne for tilskud derved bliver væsentligt forøget.

Investeringsstøtte til økologiske bedrifter
Denne ordning er forbeholdt miljøteknologi på økologiske bedrifter. Der er her ligeledes 40 % i tilskud til investeringer. Der er desuden krav om, at de samlede udgifter skal udgøre minimum 100.000 kr. og maks. 5 mio. kr., hvilket vil sige, at der maks. kan opnås et tilskud på 2 mio. kr.

Der kan søges til en lang række teknologier indenfor både husdyrproduktion, planteproduktion og frugtavl, fx kompostvender, GPS, teltoverdækning af gyllebeholder, robotudmugning, lugemaskiner og meget mere. Alle tilskudsberettigede teknologier findes på en udtømmende liste.