29
Maj
Vandplaner på vej i offentlig høring

Af afdelingsleder Lisbeth Shooter   

De omstridte vandplaner har netop været i en teknisk forhøring hos kommunale, regionale og statslige myndigheder. Forude venter nu en seks måneder lang offentlig høring – og det er her, alle berørte lodsejere kan komme med bemærkninger.

Høringsprocessen
Den offentlige høringsproces vil være relevant for alle berørte lodsejere, som ønsker personligt at komme med bemærkninger til det processuelle, faktiske og faglige indhold af vandplanerne. Dette vil særligt have interesse for landmænd, hvor der er en risiko for, at en ændret vandløbsindsats kan få konsekvenser for landbrugsdriften. Det er erfaringen, at konkrete høringssvar tidligere har medvirket til ændringer i vandplanerne.

Ved udformning af høringssvar bør der tages udgangspunkt i de tidligere indsendte høringssvar, hvor de fremførte argumenter skal tjekkes for validitet. Derefter skal der sættes fokus på de områder, hvor der er ændringer og tilføres ny tilgængelig viden. Links til høringen, kortværk m.v. er offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside. Høringssvar kan indsendes på tre forskellige måder: Pr. mail, pr. brev eller via høringsblanketten.

Patriotisk Selskab anbefaler at bruge mail, idet vores erfaring med indsendelse af høringsblanketter er dårlig. Kortsider ender som oftest med at blive overbelastet og er dermed ikke i stand til at modtage alle svar rettidigt. Vær særlig opmærksom på, at følgende oplysninger skal fremgå: Navn, adresse, ejendom, ejendomsnummer samt navn på vandløb/sø. Vi hjælper gerne med udformning af høringssvar – kontakt os hurtigst muligt, hvis der er behov for dette.

Stormøder om vandplaner
Foreningerne i Landbrug & Fødevarer har planlagt regionale stormøder om de nye vandplaner, hvor alle interesserede er inviteret til at komme og høre, hvad der er ændret – og ikke ændret – ved de nye vandplaner. Læs her, hvor og hvornår møderne afholdes.

2. generations vandplaner
Naturstyrelsen har også startet en offentlig høring om arbejdsprogrammet til “2. generations vandplanerne”, som skal træde i kræft den 22. december 2015 og gælde frem til 2021.

Ifølge EU’s vandrammedirektiv skal medlemslandene forud for hver ny vandplansperiode fremlægge et arbejdsprogram til forberedelse af de næste vandplaner. Arbejdsprogrammet redegør for, hvilke elementer der vil indgå i 2. generations vandplaner. Arbejdsprogrammet og yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Deadline for bemærkninger til arbejdsprogrammet til 2. generations vandplaner er den 18. november 2013.

Randzoner
Den seks måneder lange høringsperiode af vandplanerne betyder, at disse tidligst vil være på plads i 2014. Grundet kriteriet for gyldige vandplaner kan randzone-kompensationen ikke udbetales til de lodsejere, som er blevet berørt af randzone loven. Udbetaling af kompensation var lovet i 2013.

For at imødekomme dette problem har fødevareminister Mette Gjerskov meldt ud, at der etableres statslig støtteordning. Det har imidlertid vist sig, at nogle landmænd ikke vil kunne modtage fuld kompensation, da de vil ramme EU’s støtteloft. Det skyldes, ordningen vil være en De minimis-ordning, hvilket indeholder et loft på akkumuleret støtte, svarende til EUR 7.500 over en periode på 3 regnskabsår pr. virksomhed på landbrugsområdet. Myndighederne prøver at finde andre muligheder for dem.

Et supplerende ansøgningsskemaet for kompensation ventes klar i løbet af efteråret, men forinden vil NaturErhvervstyrelsen udsende en vejledning, der kan hjælpe landmænd med ansøgningen. Ansøgningen skal formentlig ske i Tast selv-service. Det supplerende ansøgningsskema vil tage udgangspunkt i de oplysninger, ansøgeren allerede har indsendt i Fællesskemaet 2013. Alle, somi Fællesskemaet har søgt om randzonekompensation, vil modtage et brev fra NaturErhvervstyrelsen, om hvornår og hvordan man ansøger

For yderligere oplysninger – kontakt afdelingsleder Lisbeth Shooter, Husdyr, miljø og jura