04
Jul
Vandplaner – i fornyet supplerende høring hen over høst

Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg

Helt overordnet er det kun ændringer i 1. generations vandplaner, som sendes i høring. Derfor kan der udelukkende indgives høringssvar på konkrete ændringer. Overordnet set er alle ændringer lempelser og dermed af positiv karakter for lodsejer. Derfor vil det også være et fåtal, for hvem det vil være relevant at indsende et høringssvar.

På baggrund af nye politiske beslutninger og de ca. 6.700 høringssvar fra den sidste høring i december 2013 er der foretaget justeringer og ændringer af vandplanerne. Førstegenerations vandplaner (2010-2015) er derfor sendt i fornyet supplerende høring fra 30. juni til 26. august 2014.

Helt overordnet betyder det, at antallet af vandløbsstrækninger bliver reduceret fra 22.000 km til 19.000 km. Desuden bortfalder en række indsatser:

Ændringerne omhandler bl.a.:

Indsatser i udgåede vandløb
Som følge af reduktionen af vandløbsstrækninger bortfalder ca. 750 km vandløb med ændret vandløbsvedligeholdelse, ca. 75 km vandløb med vandløbsrestaurering, ca. 25 km vandløb med genåbning af rør og ca. 94 indsatser med fjernelse af spærringer.

Opdatering af vandløb med god tilstand
Ny viden har medført, at en række vandløb og søer har ændret målopfyldelse, hvorfor indsatserne i disse vandløb bortfalder.

Indsatser i blødbundsvandløb udgår
Ændret vedligeholdelse i blødbundsvandløb udgår, da der mangler et validt vurderingssystem af vandløbenes tilstand.

Virkemidlet ændret vedligeholdelse udgår
Som led i den politiske aftale om Vækst for Fødevarer af 2. april 2014 er virkemidlet ”ændret vedligeholdelse” udgået. Dvs., at ca. 2.300 km vandløbsstrækning ikke længere har et indsatskrav om ændret vedligeholdelse.

Indsatser for spildevand
Der er foretaget en del ændringer, hvor indsatser omkring rensningsanlæg, regnvandsbetingede udløb og ukloakerede ejendomme udskydes eller bortfalder.

Målrettede efterafgrøder
De 140.000 ha målerettede efterafgrøder udgår, hvilket vurderes positivt. Som led i aftalen om Vækst for Fødevarer øges det generelle efterafgrødekrav dog med 60.000 ha fra 2015.

Patriotisk Selskab er ikke for indeværende afklaret med, hvordan de 60.000 ha skal administreres, men det forventes, at fordelingen vil ske mere jævnt ud over landet – i modsætning til de målrettede efterafgrøder.

Naturstyrelsen har lavet et GIS-kort med ændringer.

Yderligere information kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Er der spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at kontakte Kristian Petersen på 6315 5426 eller krp@patriotisk.dk eller Sheila Neldeborg på 6315 5449 eller shn@patriotisk.dk.