11
Sep
Virksomhedsordning – lovindgreb vedtaget

Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen

Lovindgrebet, som vi beskrev i et Nyhedsbrev 12. juni, er nu vedtaget med enkelte justeringer.

De væsentligste konsekvenser ved lovindgrebet er

  • Indgreb mod opsparing af overskud i virksomheder med negativ indskudskonto
  • Sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for privat gæld anses for en hævning
  • Rentekorrektionssatsen forhøjes med 3 procentpoint over kapitalafgiftssatsen

 

For de to første punkter gælder det, at beskatningstidspunktet for virksomhedsoverskuddet vil blive fremrykket, da mulighederne for opsparing begrænses. Der udløses således ikke en ny beskatning, men udelukkende en fremrykning. Det kan imidlertid give nogle udfordringer med hensyn til skatteplanlægning og et større likviditetskrav, når skatten skal betales tidligere.

Indgrebet mod opsparing af overskud i virksomheder med negativ indskudskonto indebærer, at der ikke kan spares op i et år, hvor indskudskontoen er negativ primo eller ultimo året. Der er dog indført en bagatelgrænse på 500.000 kr.

Hvis aktiver, der indgår i virksomhedsskatteordningen fra og med 11. juni 2014, stilles til sikkerhed for privat gæld, vil det blive betragtet som en hævning. Beløbet opgøres som det laveste af aktiverne og den gæld, som der stilles sikkerhed for.
I forhold til lovforslaget er der her sket lempelser på følgende områder:

  • Sikkerhedsstillelse i blandet benyttet ejendom, indebærer ikke korrektion, i det omfang gælden ikke overstiger værdien af stuehuset
  • Sikkerhedsstillelse sker som en alm. forretningsmæssig disposition
  • Sikkerhedsstillelsen etableres i perioden 11. juni 2014 – 31. december 2017, og det erstatter sikkerhedsstillelse, som eksisterede 10. juni 2014

 

Sikkerhedsstillelser, som eksisterede 11. juni 2014, kan bibeholdes frem til 1. januar 2018 før det får skattemæssig konsekvens. Der vil således her være mulighed for i de kommende tre år at få planlagt en afvikling heraf. I modsat fald vil der ske beskatning af opsparede overskud i 2018.

Forhøjelsen af rentekorrektionssatsen gælder fra indkomståret 2015 og bliver for 2015 5 % (2+3).
Der er åbnet op for omgørelser af selvangivelserne for 2013 for skattepligtige, som pga. negativ indskudskonto ikke kan opspare og i tilfælde, hvor der er stillet sikkerhed for privat gæld over 500.000 kr. Endvidere vil der være mulighed for ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen ved indtræden i virksomhedsskatteordningen, hvis den kunne have været nulstillet i sin tid. Fristen for genoptagelse er for begge dele frem til 31. marts 2015.

Hvis du vil vide, hvad det kommer til at betyde for dig, er du meget velkommen til at kontakte din økonomikonsulent eller Palle Offersen.