Kalender

Fyraftensmøde: Vejen til fremtidens bæredygtige landskab

Fremtidens bæredygtige landskaber formes nu – og hvorfor ikke opnå så stor indflydelse og økonomisk støtte som muligt i forløbet? Derfor inviteres alle interesserede med til fyraftensmøde den 27. februar, hvor vi sætter fokus på mulighederne ved at deltage i et vand- og klimaprojekt.

Det er ikke kun i vores lille land, at arealkonkurrencen er stor. På fyraftensmødet får vi indblik i både internationale arealtendenser og nationale arealmål samt perspektiver for forretningsmodeller og ejerskab af jord og landbrugets rolle i den grønne omstilling. Vi får også bud på, hvordan vi i praksis kan omsætte det hele i attraktive landskaber gennem tydelige omstillingsspor og fælles fremtidsbilleder.

På mødet vil et stærkt hold af rådgivere fortælle om deres erfaringer med konkrete redskaber og tilskudsmuligheder, ligesom vi skal møde en godsejer, som selv deltager i vand- og klimaprojekter.

Program

  • Velkomst v/ bestyrelsesformand Christina Ahlefeldt-Laurvig, Patriotisk Selskab
  • Landbrugets roller i den største arealkabale i nyere tid v/projektchef Helga Grønnegaard, Urland ApS.
  • Erfaringer med deltagelse i et vand- og klimaprojekt v/ godsejer Poul Jakob Bønløkke, Lyngbygård Gods
  • Kommunens erfaringer v/ projektleder og naturmedarbejder Jannik Seslef, Assens Kommune
  • Mulighederne for jordfordeling v/ jordfordelingsplanlægger Erik Blaabjerg, Natur- & Landbrugsudvikling, Landbrugsstyrelsen
  • Mulighederne for at få hjælp fra Udtagningskonsulenterne v/ miljø-, oplands- og udtagningskonsulent Mette Dyrup Truelsen, Patriotisk Selskab

Tid, sted og tilmelding

Fyraftensmødet finder sted den 27. februar 2024 kl. 16.30-19.00 ved Patriotisk Selskab på Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ.

Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. Du tilmelder dig mødet via tilmeldingsformularen nederst på denne side.

Hvad er vand- og klimaprojekter?

Vand- og klimaprojekter omfatter bl.a. kvælstofområder og lavbundsprojekter. Du kan se Miljøstyrelsens fulde oversigt på vandprojekter.dk.

Formålet med kvælstofvådområderne er at forbedre vandmiljøet ved at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande. Formålet med lavbundsprojekterne er at reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren gennem en ekstensivering af landbrugsdriften på kulstofrige lavbundsjorder. Hvis et projekt er beliggende i et delopland med kvælstofindsatsbehov, kan det desuden forbedre vandmiljøet, da udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande reduceres.

Projekterne er samtidig til gavn for naturen. Lavbundsprojekter vil specifikt bidrage til forbedring af gunstig bevaringsstatus for habitatnaturtyper og arter i det omfang, lavbundsprojekterne gennemføres i tilknytning til de særligt udpegede Natura 2000-områder. Udover effekten på drivhusgas- og næringsstofudledningerne kan udtagning og vådgøring af landbrugsarealer forøge arealernes bufferkapacitet i forhold til store og pludselige vandmængder (klimatilpasning) samt have en positiv effekt i forhold til biodiversitet og visse naturtyper.

Ordningen med vand- og klimaprojekter er en del af den danske CAP-plan for 2023-2027, og Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til forundersøgelses- og etableringsprojekter.

Fremtidsbillede, multifunktionelt landbrugslandskab. Urland (2023): Landudvikling, pionerprojekt

Tilmeld dig her:


Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228