22
Maj
Lovkrav om hyppig gylleudslusning

Hyppig gylleudslusning er nu et lovkrav

Er du opmærksom på, at hyppig gylleudslusning er blevet et lovkrav i de fleste grisestalde?

Siden 1. maj har det været et lovkrav, at der foretages hyppig udslusning i eksisterende slagtegrisestalde og i alle nye stalde til smågrise og sohold.

Gyllen skal udsluses, når den når en højde på 10 cm i kummen. Hvis dette sker på under en uge, skal der dog blot udsluses hver syvende dag.

Logbog over gylleudslusning

Du har desuden pligt til at føre logbog over, hvornår gyllen udsluses, og over gyllehøjden.

Logbogen skal kunne forevises ved kommunale kontrolbesøg, ligesom du skal kunne anvise stedet, hvor den gennemsnitlige gyllehøjde måles.

Logbogen kan føres i f.eks. en kalender eller digitalt og skal opbevares i fem år.

Undtagelser fra kravet om hyppig gylleudslusning

Kravet om hyppig udslusning er ikke gældende for eksisterende stalde til smågrise og sohold, som har ansøgt om miljøgodkendelse tidligere end maj 2023.

Det gælder heller ikke for stalde til økologisk produktion eller staldafsnit, der anvender staldforsuring som ammoniakreducerende teknologi.

Hyppig udslusning reducerer metanudslippet

Det nye lovkrav kommer af Landbrugsaftalen fra 2021 og skal bidrage til en reduktion af udslippet af klimagas fra den danske griseproduktion. Målet er, at udslippet skal reduceres med 150.000 ton CO2-ækvivalenter årligt i 2025 stigende til 170.000 ton CO2e årligt i 2030.

Klimagassen metan dannes i store mængder i gyllen under varme staldforhold. Derfor kan det mindske metanudslippet betragteligt, hvis gyllen hurtigst muligt sluses ud af den varme stald til den køligere gyllebeholder eller et biogasanlæg.

Hvilke systemer er der til hyppig gylleudslusning?

Hos Sektor for Gris (Landbrug & Fødevarer) finder du en oversigt over tre forskellige udslusningssystemer:

  • Vakuumudslusning, hvor propper trækkes
  • Gylleudslusning, hvor spjæld trækkes
  • Linespil, som dagligt skubber gyllen ud af kanalerne

Du kan læse meget mere om de forskellige systemer her.

Spørgsmål til hyppig gylleudslusning

Har du spørgsmål til det nye lovkrav om hyppig gylleudslusning, er du velkommen til at kontakte miljø-, oplands- og udtagningskonsulent Mette Dyrup Truelsen.