Nyheder

17. august 2021

Ny dom afslår brugen af +/- 15 % ved familieoverdragelse

Praksis ved familieoverdragelser af fast ejendom har hidtil været, at overdragelse kan ske til en pris, som fraviger den offentlige ejendomsvurdering med +/- 15 %. En ny dom fra Vestre Landsret slår imidlertid nu fast, at sælger – hvis der foreligger “særlige omstændigheder” – ikke har et retskrav på at anvende 15 %-reglen.

I mange år har det været praksis, at fast ejendom kan overdrages til en værdi, som højst er 15 % højere eller 15 % lavere end den omregnede kontantværdi af den seneste offentlige ejendomsvurdering. 15 %-reglen kan blandt andet anvendes ved gaveoverdragelser mellem forældre og børn og ved udlæg fra et dødsbo.

Reglen kan dog fraviges, hvis der foreligger “særlige omstændigheder”, og en ny dom fra Vestre Landsret slår nu fast, at sælger ikke har retskrav på at anvende +/- 15 %, hvis der foreligger sådanne særlige omstændigheder.

Hvornår foreligger der særlige omstændigheder?
Den nylige dom fra Vestre Landsret omhandler salg til børn på et tidspunkt, hvor der samtidig er en proces i gang om frivilligt salg til kommunen til en væsentligt højere værdi end 85 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Vestre Landsret fastslår, at hvis parterne på tidspunktet for overdragelse er bekendt med, at ejendommen har en højere værdi, så er der tale om ”særlige omstændigheder”, som udelukker muligheden for at handle til +/- 15 %.

Med Vestre Landsrets dom vil man altså ikke længere kunne støtte ret på tidligere afgørelser, som er truffet af Landsskatteretten, og som tilkender skatteyder et særligt retskrav på at anvende +/-15 %.

Dette gælder bl.a. de sager, hvor Landsskatten har givet skatteyder medhold i at kunne anvende Skatteministeriets værdiansættelsescirkulære, selvom der i forbindelse med handelen er optaget realkreditgæld, der overstiger overdragelsessummen.

Det gælder ligeledes sager, hvor Landsskatten har givet skatteyder medhold i at kunne anvende værdiansættelsescirkulæret i tilfælde, hvor ejendommen forinden overdragelsen er købt til en væsentligt højere værdi.

Det er endnu uvist, om den ovennævnte dom ankes videre til Højesteret, og det betyder derfor, at dommen lige nu er udtryk for gældende ret på området.

Det er forventningen, at Skattestyrelsen inden længe vil udsende et såkaldt styresignal.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mimi Shin Jensen eller din egen konsulent.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228