Nyheder

6. april 2022

Høje gødningspriser øger halmens værdi, overvej nedmuldning

Af chefkonsulent Karen Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab

Du skal snart til at overveje, hvad der skal ske med din halm efter høst – og i en tid med krig og hermed svigende og uforudsigelige priser på gødning er spørgsmålet ikke blevet mindre aktuelt.

Jo højere gødningsprisen bliver, jo mere værdi har det at beholde halmen og bruge den til at tilføre næringsstoffer og mere organisk materiale til jorden.

Der er også ejendomme, hvor det fortsat kan være aktuelt at fjerne halmen. Det vil typisk være på ejendomme, hvor der er frøgræsudlæg, eller hvor der er meget frøgræs i sædskiftet. Det kan også være på ejendomme, hvor der skal sås direkte, eller hvor der praktiseres CA, og hvor halmen og de fysiske gener, den medfører, kan være en begrænsning.

Snitning og nedmuldning af halm efter høst
Jordens pulje af organisk materiale og jordens frugtbarhed forbedres efter nedmuldning af halm. Det første år, hvor halmen nedmuldes, vil der dog i første omgang ske en immobilisering af kvælstof.

Efter flere års nedmuldning vil jordens frugtbarhed forbedres. Halmen forbedrer jordens krummestruktur og er et godt fødegrundlag for regnorme og mikroorganismer. På jorde hvor der er nedmuldet halm i en årrække, afdrænes jorden bedre, og jorden slemmer mindre sammen. Som følge heraf vil risikoen for strukturskader også minimeres.

Når halmen skal snittes og nedmuldes, bør der indregnes en ekstra omkostning til mandskab, maskiner og især diesel. Denne omkostning varierer meget, men ligger ofte et sted mellem 5 og 10 øre pr. kg halm.

Der er i 15 til 20-årige forsøg med langtidseffekter af halmnedmuldning målt et lille merudbytte på sandjorde, hvorimod der blev registreret en tendens til lavere udbytte på lerjorde.

Halmens værdi i jorden
Vi har regnet på halmens værdi i jorden ved en række udvalgte afgrøder og en gødningspris på hhv. 10, 20 og 30 kr. pr. kg. N:

(Klik på tabellerne for at se dem i fuld størrelse).

Forudsætningen for priserne i tabellerne er gødningspriserne dags dato. Kvælstof, N, koster 10, 20 og 30 kr. pr. kg (i NS 27-4), fosfor, P, koster 27 kr. pr. kg (i DAP) og kalium, K, koster 8,4 kr. pr. kg (i K 49). Kaliumindholdet i vinterraps er antaget som det dobbelte af kaliumindholdet i halm. Husk, at hvis P leveres retur, skal der fradrages udbringning af fosfor/halmaske efterfølgende.

Hvis du vil sælge halmen på skår
Hvis du vælger at sælge din halm på skår, er det vigtigt at sælge til en, der fjerner halmen hurtigt efter høst, så etableringen af næste års afgrøde ikke forsinkes i forhold til det optimale. Det er også vigtigt, at den videre jordbearbejdning/etablering kan ske rettidigt. Derudover kan der med fordel laves en aftale om, at presseren skal være renset, før den kører ind i markerne, så spredning af ukrudt og særligt agerrævehale samt italiensk rajgræs begrænses.

Kørsel- og strukturskader i marken kan begrænses ved altid at køre i såretningen, når halmen fjernes, og undgå at vende i marken. Når halmen presses og fjernes, reduceres halmens gødningsværdi til jorden med mellem 23 og 56 øre pr. tons halm, se ovenstående tabel.

Når halmen skal fjernes fra ejendommen, vil de fleste forvente en lille fortjeneste til den landmand, der sælger halmen. Denne fortjeneste varierer meget, afhængig efterspørgsel og udbud i det pågældende område, men som oftest er fortjenesten for sælger 5 til 10 øre pr. kg halm. Denne fortjeneste svarer nogenlunde den sparede omkostning til snitning og nedmulding. Prisen på skår er derfor oftest svarende til gødningsværdien på 23 til 56 øre pr. tons halm med 85 % tørstof.

Hvis du vil sælge halmen til et kraftvarmeværk eller til eksport
Overvejer du at sælge halmen til et kraftvarmeværk eller til eksport, er afstanden, transportforholdene og vejret afgørende, hvis der skal gøres en god forretning.

Omkostningerne varierer meget mellem bedrifter. Nedenstående tabel illustrerer det mest almindelige omkostningsniveau i øre pr. kg halm ved 15 % vand.

Det er vigtigt, at du vurderer omkostningerne på din bedrift. Først derefter kan du vurdere, hvilken pris du mindst skal have for halmen for at opnå et udbytte der modsvarer det, som halmen tilfører jorden.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Karen Linddal Pedersen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228