Nyheder

31. august 2022

Strenge regler for jord- og stendiger

Er der et jord- eller stendige på din ejendom? Så er det formentlig beskyttet efter museumsloven, hvilket betyder, at du ikke må ændre eller fjerne diget.

Herudover skal du også være opmærksom på, om der HAR været et dige eller er blevet ændret på et dige, før du overtog din ejendom. Ifølge museumsloven er det nemlig den nuværende ejers ansvar at berigtige et ulovligt forhold; det vil i dette tilfælde sige at reetablere et dige, der er fjernet eller ændret i strid med loven.

Hvis kommunen opdager, at et dige på din ejendom er fjernet eller ændret, vil du blive kontaktet vedrørende et tilsynsbesøg, som kan munde ud i et påbud – enten om at du søger dispensation, eller at du sørger for en reetablering.

Sidstnævnte kan blive tidskrævende og dyrt. Og hvis du ikke følger påbuddet, kan det i værste fald føre til en politianmeldelse, eller at kommunen selv reetablerer diget på din regning.

Få foretaget en screening for diger m.m.
Patriotisk Selskab anbefaler derfor: Hvis du påtænker at købe en ejendom eller et areal, så få foretaget en screening for offentlige registreringer som sten- og jorddiger, inden du skriver under på købsaftalen. På den måde kan du på forhånd lave en aftale med sælger om fx reetablering af et dige, hvilket er bedre end at komme tilbage til sælger, efter handlen er indgået.

Vi tilbyder en hurtig screening af de arealer, som du påtænker at købe. Vi kigger på, om der er fortidsminder som sten- og jorddiger, og vi tjekker også, om der er andre forhold, som kan få betydning for dig som fx §3-natur, forurening og boringsnære beskyttelsesområder.

Dispensation kræver god begrundelse
Et dige er en menneskeskabt linjeformet forhøjning af sten, jord eller lignende, som førhen havde til formål at markere administrative ejendomsskel i landskabet.

Hvis du ønsker at lave en ændring på dit dige, skal du som udgangspunkt søge kommunen om dispensation. Du skal fx have en dispensation, hvis du vil trække stød og rødder op på et dige, eller hvis du vil gødske eller bruge bekæmpelsesmidler på diget. Du må heller ikke højtryksspule et stendige uden dispensation.

Reglerne om dispensation bliver administreret meget restriktivt, og det er ikke en god nok begrundelse, at du vil ændre diget pga. en økonomisk eller jordbrugsfaglig interesse.

Dom fra februar 2022, hvor landmanden fik medhold
Hvis der har været et dige på din ejendom, som er blevet nedlagt, skal anklagemyndigheden kunne bevise, at diget har været der. En dom fra Landsretten fra februar 2022 viser, at anklagemyndigheden har svært ved dette, hvis sagen udelukkende baseres på den landsdækkende højdemodel.

Det var Slots- og Kulturstyrelsen, der tiltalte en landmand for ulovligt at have fjernet et beskyttet dige, selvom landmanden påstod, at der aldrig havde været et dige på det pågældende sted. I første omgang blev landmanden dømt til reetablering af diget i Byretten, men da han ankede dommen til Landsretten, fremlagde han en erklæring fra et landinspektørfirma, som sagde, at man ikke udelukkende kan basere sin sag på de landsdækkende højdemodeller. Højdemodellerne kan være meget upræcise, især når der er en tæt bevoksning på strækningen. Et lukket kronedække af træer og buske kan nemlig være med til at give en forskydning i højden på højdemodellen. Landsretten lagde vægt på erklæringen fra landinspektørfirmaet og afgjorde, at der ikke kan have været et dige med de pågældende dimensioner.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, eller skal vi lave en screening af de arealer, du påtænker at købe? Så kontakt natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228