24
Maj
Hvad sker der, når betalingsrettighederne afskaffes?

Fra år 2023 ændres arealstøtten. Ansøgningen om støtte foregår som normalt i begyndelsen af 2023, og Patriotisk Selskab står som altid klar til at hjælpe.

Betalingsrettigheder afskaffes
Betalingsrettighederne vil blive afskaffet og udfaset ved udgangen af 2022. Allerede nu kan du ikke længere overdrage betalingsrettigheder i Tast selv. Til gengæld kan du – formentlig allerede i 2022 – trække saldoværdien af dine betalingsrettigheder fra ved opgørelse af den skattemæssige indkomst.

Fremover kan du søge arealstøtte til de arealer, som opfylder betingelserne for støtte, uden at være begrænset af betalingsrettigheder.

Støtten pr. hektar forventes at komme til at ligge omkring det laveste niveau, som vi har i dag, nemlig på cirka 1.900 kr. pr. hektar – med en svag aftrapning ned til 1.700 kr. pr. hektar i år 2026. Det skyldes, at en del af pengene skal gå til mere grøn produktion.

Miljøbetinget støtte som supplement til arealstøtten
Hvis du ønsker at modtage mere end bare arealstøtten, vil det derfor være betinget af, at din produktion er særligt miljøvenlig på nogle specifikke områder.

Du kan opnå supplerende støtte til arealstøtten enten via tilskudsordninger i landdistriktsprogrammet eller via de omdiskuterede ”eco-schemes”.

Et eco-scheme er en ét-årig arealordning, som kan søges gennem flere år. Der er i alt seks eco-schemes, og du kan eksempelvis opnå støtte fra disse, hvis du har omlagt eller omlægger til økologisk produktion, hvis du dyrker udvalgte afgrøder som fx frugt og grøntsager, eller hvis du udlægger landbrugsarealer til brak, bræmmer og småbiotoper.

GLM-krav: 9 generelle krav for at modtage støtte
Herudover vil der være en række basale miljøhensyn, som din virksomhed skal efterleve, for at du kan modtage arealstøtte; de såkaldte GLM-krav. GLM står for ”God Landbrugs- og Miljømæssig stand”.

Langt hen ad vejen er der tale om en fortsættelse af de grønne krav, men der forventes også at komme nye krav til.

Det mest indgribende af de 9 GLM-krav er, at 4 % af omdriftsarealet skal trækkes ud af produktionen. Men om kravet bliver til noget, ved vi endnu ikke med sikkerhed.

Kompensation til virksomheder, der bliver særlig hårdt ramt
Især kvæg-, mælke-, stivelseskartoffel- og sukkerroesektoren vil opleve en markant nedgang i støtten på grund af afskaffelsen af betalingsrettighederne.

Derfor er der flere tiltag, som har til formål at kompensere disse sektorer – både i form af eco-schemes og såkaldt ”koblet støtte”.

Koblet støtte har til formål at afbøde støttefaldet og dækker over en slagtepræmie, kopræmie og støtte til stivelseskartofler.

Stadig usikkert, hvad der kommer til at ske
Det er stadig meget usikkert, hvordan den danske arealstøtte kommer til at tegne sig. Alle detaljerne er endnu ikke på plads, og der kan nå at komme ændringer til ovenstående punkter.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte planteavlsmedarbejder Erik Willadsen.