05
Maj
Supplér gødningen med efterafgrøder og spar penge

Af planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen

Priserne på energi er steget markant gennem det seneste halve år, hvilket som bekendt har medført en eksplosiv stigning i gødningsprisen, der lige nu ligger omkring 20 kr. pr. kg N. Der er ikke udsigt til, at prisen går ned igen lige foreløbig.

Det forgange år har vist, at der kan være store udsving i gødningspriserne, og at det kan være svært at vide, hvornår du skal slå til for at få de vigtige næringsstoffer billigst muligt.

Historisk set handles gødning billigst under høst, hvor du har mange andre opgaver at se til. Om det bliver tilfældet i år, er svært at sige. Uanset hvad, er det nu – mens du har et luftrum mellem etableringen af afgrøder og høst – at du kan tage kikkerten frem og forholde dig til, hvordan du vil håndtere gødningssituationen på din bedrift, og om der er alternativer til gødningen.

Efterafgrøder som en mulighed
Mange har hidtil set efterafgrøder som et nødvendigt onde – men med de høje gødningspriser kan efterafgrøderne gå hen og blive en gevinst, da de billigere kan fiksere kvælstof i jorden og samtidig giver føde til mikroorganismer.

Sidste år blev der vedtaget nye regler om sammensætningen af efterafgrødeblandinger. Der må derfor nu bruges blandinger, hvor der indgår 25 % bælgplanter eller kvælstoffikserende arter i form af græs og kløver. Dette var som udgangspunkt til stor gevinst for de økologiske bedrifter, men med de høje gødningspriser kan det også komme konventionelle bedrifter til gavn.

Efterafgrøder kan historisk set købes billigst i slutningen af foråret, så hvis du overvejer at supplere gødningen med efterafgrøder, skal der snart købes ind. Og du skal måske købe lidt mere, end du plejer.

Etablér flere efterafgrøder – det er stadig billigere end gødning
Du skal være opmærksom på at etablere nok efterafgrøder. Mange etablerer kun det lovpligtige antal planter pr. kvadratmeter, men der skal ofte mere til for virkelig at opnå effekt.

Fx anbefales det at bruge 10-15 kg pr. ha af blågul MFO-blanding med olieræddike og honningurt, hvilket er dobbelt så meget, som mange bruger.

Selvom du etablerer flere planter, er der stadig penge at spare i forhold til at indkøbe gødning. Blågul MFO-blanding koster ca. 25 kr. pr. kg, altså 250-375 kr. pr. ha. ekskl. etableringsomkostninger ved etablering af 10-15 kg pr. ha. Herefter kan der påregnes en fiksering af 25 kg N i jorden. Skal de 25 kg N købes som handelsgødning, vil det med priserne på ca. 20 kr. pr. kg koste 500 kr. pr. ha ekskl. omkostninger til tildeling.

Når det kommer til etablering, er det med at være så tidligt ude som muligt, da udsædsmængden skal hæves, jo længere man kommer hen – 10 kg blågul MFO-blanding pr. ha kan ved tidlig etablering være nok til at fiksere 25 kg N i jorden.

For at sikre så tidlig en etablering som muligt, kan du med fordel begynde at planlægge, hvordan der skal høstes, snittes eller bjærges halm på de arealer, hvor der skal være efterafgrøder.

Valg af efterafgrøde og etablering
Efterafgrøder frigiver den bundne kvælstof forskelligt og med varierende hastighed.

Til leret jord er det ved vårsæd en fordel at vælge efterafgrøder med en sen tilgængelighed, fx olieræddike. Det er også en mulighed at nedmulde snittet halm – læs mere om nedmuldning af halm her.

Ved sandet jord kan det anbefales at bruge efterafgrøder, hvor det fikserede kvælstof hurtigt bliver tilgængeligt, fx bælgplanter eller kløver.

Du bør desuden tænke den efterfølgende hovedafgrøde og dens etableringstidspunkt ind i valget af efterafgrøde. Efterafgrødens C/N-forhold giver et billede af, hvornår det fikserede kvælstof vil være tilgængeligt for hovedafgrøden. I den forbindelse skal du overveje efterafgrødens tid på arealet, tykkelse på stængler og derved organisk materiale samt tidspunktet for destruktion og den videre frigivelse af kvælstof.

Ved leret jord anbefales destruktion af efterafgrøden i det sene efterår omkring 1. november. På sandet jord kan det trækkes til omkring 1. februar. Hermed opnås fuld udnyttelse, og kvælstofudvaskning undgås.