Nyheder

2. maj 2022

Skatteoptimering i levende live

Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab

For mange er det svært at tale om døden, selvom det er et livsvilkår. Det betyder, at det ofte er et manglende punkt på dagsordenen, når der afholdes regnskabsmøder med vores medlemmer.

Og det er ærgerligt, for det kan gøre en stor kontant forskel for dine efterladte, hvis du sørger for en skattemæssig forberedelse af din formue til den dag, hvor du ikke er her mere.

Nedenfor følger en gennemgang af de muligheder, der er for skatteoptimering, inden bedriften ender som dødsbo. Læs videre og få bl.a. svar på, hvilke værdier skattepligten måles på – og hvordan du kan nedbringe din formue inden din død for at optimere arven til dine efterladte. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig – find mine kontaktoplysninger her.

Hvornår er et dødsbo skattefrit?
I dag er et dødsbo skattefritaget, hvis værdien af boet er under 3.070.100 kroner.

Skattepligtsmålingen – det vil sige dødsboets værdi som summen af alle afdødes værdier minus al afdødes gæld – sker ud fra aktivsummen og nettoformuen. Heri medregnes ikke værdien af den skattefri beboelse.

Er man gift og har delingsformue, må den samlede formue således maksimalt beløbe sig til to gange 3.070.100 kroner – det vil sige 6.140.200 kroner.

Overstiger enten aktivsummen eller nettoformuen grænsen for skattefritagelse på skæringsdagen, er boet IKKE fritaget fra at skulle betale dødsboskat af boets indtægter samt skattepligtige kapitalgevinster som for eksempel fortjeneste på fast ejendom samt genvundne afskrivninger og aktiegevinster.

Dødsboskatten udgør 50 procent, mens aktieskatten er 42 procent på beløb over 57.200 kroner.

Der kan således påhvile et bo meget store udskudte skatter i form af værdistigninger og foretagne afskrivninger, hvis ejendommen er erhvervet for år tilbage. Det er i særligt disse situationer, man bør undersøge mulighederne for at foretage dispositioner, som nedbringer boets formue, før det ender som et dødsbo.

Praksis tillader skatteoptimering i tilknytning til nært forestående død
Det er ifølge praksis ganske lovligt at skatteplanlægge, også selvom man ved, at døden er nær, og det er derfor, man skatteplanlægger.

En af de mere kendte afgørelser på området er Vestre Landsrets kendelse fra 2016. Sagen omhandlede en formuende landmand, som ejede to landbrugsejendomme, hvorpå der påhvilede en betydelig latent skat.

Da han fik konstateret uhelbredeligt kræft, begyndte han målbevidst at reducere sin formue til et beløb under den skattefri bundgrænse.

Dette gjorde han blandt andet ved at optage gæld i ejendommene, hvorefter han overdrog provenuet som gave til sin ægtefælle som særeje.

Forud for disse dispositioner var hans nettoformue opgjort til godt 14 millioner kroner, mens ægtefællens formue var på knap en million kroner. Efter overførslen var landmandens formue nedbragt til 1,4 millioner kroner, mens ægtefælles formue var forøget til 13 millioner kroner.

Herefter optog han yderligere gæld med blandt andet pant i ægtefællens bankkonto, hvor den kontante gave var placeret, og overdrog samme dag 5,66 millioner kroner til sine to døtre i gave og betalte gaveafgiften.

Selvom Skattestyrelsen gjorde indsigelse, var det både Landsskatterettens og senere Vestre Landsrets opfattelse, at landmandens skattereducerende initiativer ikke kunne anfægtes. Herved blev skatten i dødsboet reduceret fra 6,2 millioner kroner til nul kroner.

Det gav fornyet liv i rådgivningsbranchen om mulighederne for optimering af skatten i levende live.

Sidste år fik vi endnu en dom på en lignende problemstilling – denne gang afgjort af Højesteret.

Sagen vedrørte en velhavende enke, som lige før sin død overdrog aktier og penge for cirka 13 millioner kroner til sin eneste søn.

Hun betalte gaveafgiften og aktieavancen, som beløb sig til cirka 6,3 millioner kroner, til skattemyndighederne. Det skete 11 dage før hendes død.

Skattemyndighederne gjorde gældende, at den frivilligt indbetalte skat, som endnu ikke var forfalden, samt gaverne til sønnen skulle indgå som aktiver i dødsboet, således at boet blev skattepligtigt.

Højesteret var ikke enige, og derfor forblev dødsboet skattefritaget.

Med Højesterets dom blåstemples skatteoptimering i tilknytning til en nært forestående død, også selvom dispositionerne utvivlsomt er begrundet i skattemæssige overvejelser.

Til trods herfor må anbefalingen fra Patriotisk Selskab dog være, at du begynder at nedbringe formuen i god tid inden din død, hvis det på nogen måde er muligt.

Sådan kan du nedbringe din formue
Der er flere måder at nedbringe din formue på – og hermed optimere det kommende dødsbo.

Gaver
Den mest anvendte metode til at nedbringe formuen er at give afgiftsfri gaver til børn, børnebørn og svigerbørn. Over en kortere årrække er det herved muligt at nedbringe sin formue væsentligt.

Det er en strategi, som hyppigt bliver anvendt, fordi der kan overføres store beløb til næste generation uden hverken skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser.

Er der ikke likvider nok, hvis for eksempel formuen er bundet i boligen, kan man overveje at belåne ejendommen til finansiering af gaverne på samme måde som i Vestre Landsrets afgørelse.

Da arveafgiften er den samme som boafgiften, kan det også være en fordel at give større gaver i levende live, hvis det betyder, at arvingerne i sidste ende vil spare 50 procent i dødsboskat, før arven tildeles.

Oprettelse af særeje
Hvis man har en ægtefælle, som har planer om at sidde i uskiftet bo, kan man overveje at placere de aktiver, hvorpå der påhviler en udskudt skat, i et særeje. Særejet bliver målt selvstændigt i forhold til skattepligt og skal skiftes ved død. Er særboets aktiver og nettoformue under beløbsgrænsen, kan særboets aktiver herefter udloddes til handelsværdi uden beskatning til arvingerne.

Oprettelse af særeje kan dog have andre familie- og arveretlige konsekvenser, som der skal tages hensyn til.

Skattefri virksomhedsomdannelse
En skattefri virksomhedsomdannelse kan også anvendes til at nedbringe formuen. Potentialet ved denne løsning ligger i, at værdien af virksomhedens aktiver og passiver efter virksomhedsomdannelsen bliver konverteret til et nettoaktiv, og derfor kan det have stor betydning for, om boet ligger over eller under den skattefri bundgrænse.

Optimeringsmuligheder hvis dødsboet ikke kan skattefritages
Der er også optimeringsmuligheder i forbindelse med selve dødsbobehandlingen.

Hvis dødsboet ikke kan skattefritages, vil fokus automatisk flytte sig til den skat, der så skal betales.

Her vil man foretage en konkret vurdering af, hvor beskatningen ligger bedst. Der er en væsentlig forskel på marginalskatten for fysiske personer, som ligger på cirka 56 procent, og på dødsbo-skatten, som ”alene” udgør 50 procent af den skattepligtige indkomst. Derfor er det ikke altid en fordel at skubbe skattebyrden videre til næste generation, hvorfor man i stedet skal tåle beskatningen i boet.

Det vil altid være en konkret vurdering.

Husk, at der også skal betales boafgift af arven
Dødsboets pligt til at svare indkomstskat må ikke forveksles med pligten til at svare boafgift af den arv, som i sidste ende tilfalder arvingerne. Boet skal betale en boafgift på 15 procent af arv til arvinger i den nærmeste familie, når arven overstiger et bundfradrag på 312.500 kroner i 2022.

Når boafgiften på 15 procent er trukket fra, skal boet derudover betale en tillægsboafgift på 25 procent af arv til arvinger udenfor den nærmeste familie.

Boafgiften betales således, efter der er indeholdt eventuel dødsboskat på 50 procent.

Står man i den situation, at man alene vil efterlade sig arvinger, der ud over boafgiften skal betale tillægsboafgift på 25 procent, kan man med fordel lade en eller flere velgørende foreninger arve 30 procent af formuen på betingelse af, at foreningen betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger. Arvingerne vil herefter modtage de 70 procent af formuen uden at skulle betale afgift.

Dette vil betyde, at dine arvinger får en større del af arven udbetalt.

Spørgsmål
Der er altså mange optimeringsmuligheder, som de færreste er bekendte med, og som du med fordel kan begynde at sætte i værk – også selvom du er sund og rask, og din død forhåbentlig ligger langt ude i fremtiden.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om optimering af skat i levende live? Så kontakt chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Vi tilbyder også et individuelt møde med fokus på arveplanlægning og optimering af din formue til en særpris á 2.500 kr. ekskl. moms. Læs mere her.

Når du får tilskud: Er der momsfradrag for projektudgifterne?
Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab Når...
Fristen for indberetning af årsrapporter forlænges permanent
Der er blevet vedtaget en ændring af årsregnskabsloven,...
Hvad sker der, når betalingsrettighederne afskaffes?
Fra år 2023 ændres arealstøtten. Ansøgningen om støtte...
Hvorfor tjener I ikke (nok) penge?
Der er stor forskel på indtjeningen i...
Tinglys dine aftaler, så de huskes
Har du en mundtlig aftale, der vedrører din egen eller en...
PRRS-handlingsplanen: L&F holder informationsmøder
Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, afholder tre...
Har du råd til gødning i 2023? Læg en plan nu
Af chefkonsulent Anders Halberg Vi har en forsyningskrise...
Sæt penge på iværksætter-/etableringskontoen – frist 12/5
Har du planer om at investere i en virksomhed – eller har...
Uskiftet bo: Husket at få tinglyst skifteretsattesten?
Sidder du i uskiftet bo efter din afdøde ægtefælle? Så...
Undgå at din adgang til Ø90 lukker
Fra den 1. juli ændrer SEGES den måde, som...
Supplér gødningen med efterafgrøder og spar penge
Af planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen Priserne...
Forbedring af klimaaftryk kræver økonomisk bæredygtighed
I takt med at menneskets klimaaftryk bliver større og...
Er dit gamle pantebrev aflyst i tingbogen?
Hvis du indfriede et privat pantebrev før 2009, kan der...
Generationsskifte: Få kickstartet ”den svære samtale”
Et generationsskifte handler om meget andet og mere end...
Skatteoptimering i levende live
Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab For...
Betal håndværkerregningen nu, hvis du vil have fradrag
Håndværkerfradraget er blevet afskaffet pr. den 1. april...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228